null Administracinių patalpų Vilniaus mieste nuomos pirkimo skelbimas

2020-02-10
 1. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
 2. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis – Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) Vilniaus skyriaus veiklai vykdyti.
 3. Pavadinimas – administracinių patalpų nuoma (toliau – Pirkimas).
 4. Sąvokos:
  1. Pirkimo dokumentai – Migracijos departamento direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3K-1 sudarytos Pirkimo komisijos 2020 m. vasario 17 d. protokolu Nr. 6K-59 patvirtinti Administracinių patalpų Vilniaus mieste, skirtų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus skyriaus veiklai vykdyti, pirkimo skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentai.
  2. Perkančioji organizacija – Migracijos departamentas.
  3. Kandidatas – nekilnojamojo turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl Pirkimo.
 5. Administracinių patalpų buvimo vieta – Vilniaus miestas, Vilniaus miesto savivaldybė.
 6. Perkančiosios organizacijos rekvizitai – Migracijos departamentas, juridinio asmens kodas 188610666, buveinės adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius; tel. 8 707 67000; el. p. info@migracija.gov.lt
 7. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Juknevičienė; tel. (8 5) 219 4807, el. p. migle.jukneviciene@migracija.gov.lt.
 8. Kandidatų pasiūlymai pateikiami: asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius iki 2020 m. kovo 10 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Ant voko turi būti užrašyta: „PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“, Kandidato pavadinimas, užrašas „Neatplėšti iki 2020 m. kovo 10 d. 10.00 val.“.
 9. Kandidato pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
 10. Administracinių patalpų svarbesnieji duomenys:
  1.  bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinių patalpų plotas – ne mažesnis kaip 1000 kv. m ir ne didesnis kaip 1500 kv. m;
  2.  administracinės patalpos privalo būti viename pastate Vilniaus mieste, Vilniaus miesto savivaldybėje;
  3.  administracinių patalpų nuomos terminas – 10 (dešimt) metų nuo administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 5 (penkių) metų;
  4.  administracinės patalpos Perkančiajai organizacijai reikalingos nuo 2020 m. lapkričio 3 d., kad veikla būtų pradėta ne vėliau kaip nuo 2020 m. gruodžio 4 d.
 11. Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pateikti: skelbiami Migracijos departamento interneto svetainėje http://www.migracija.lrv.lt skyriuje „Naujienos“.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais.

Administracinių patalpų Vilniaus mieste, skirtų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus skyriaus veiklai vykdyti, nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentus galite atsisiųsti čia.