Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Nacionalinė viza (D)

Užsienietis, turintis nacionalinę vizą (D), gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza (D) gali būti vienkartinė ir daugkartinė.

Nacionalinė vienkartinė viza (D) išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Nacionalinė daugkartinė viza (D) gali būti išduodama užsieniečiui:

 1. studentui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką studijuoti pagal tarptautines ar Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios aukštosios mokyklos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos sudarytas studentų mainų programas;
 2. studentui, priimtam studijuoti į Lietuvos Respublikoje registruotą ir veikiančią aukštąją mokyklą*;
 3. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjas, turėdamas darbo arba autorinę sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 4. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų kaip tyrėjas, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 5. sportininkui, dalyvaujančiam aukšto meistriškumo sporte arba treneriui, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui*;
 6. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje**;
 7. jūrininkui, atvykstančiam į laivą, plaukiojantį su Lietuvos valstybės vėliava*;
 8. jūrininkui, jei laivas, kurio įgulos narys jis yra, remontuojamas Lietuvos Respublikoje;
 9. žurnalistui, akredituotam Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje*;
 10. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė), įsteigto ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyvis, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, jeigu įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, arba yra įmonės, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;
 11. pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
 12. kuris negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl kurios nors iš šių priežasčių: 
  • ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės;
  • asmeninės priežasties, kurios užsienietis negalėjo numatyti;
  • nenugalimos jėgos (force majeure);
 13. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam profesiją, kuri įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis**;
 14. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo ir turinčiam Užimtumo tarnybos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 dienų**;
 15. turinčiam pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis viršija 90 dienų, arba pateikusiam prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą;
 16. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką vadovaujantis tarptautinių sutarčių, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, nuostatomis;
 17. kuris nurodytas 6, 13, 15 ir 16 punkte ir yra pilietis valstybės, įtrauktos į 2018 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1806, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL 2018 L 303, p. 39), , II priedą, arba valstybės, kuriai Lietuvos Respublika taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas vienašališkai arba pagal tarptautinius susitarimus, atvykstantis į juridinį asmenį, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą ir turintis kvalifikaciją toje ekonominės veiklos rūšies srityje, pagal kurią juridinis asmuo įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą***;
 18. kitais atvejais, kai jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

*Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymas dėl nacionalinės vizos išdavimo ir prie jo pridedami dokumentai šiuo atveju teikiami Lietuvos vizų tarnybai užsienio valstybėje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą.

 **Prašymas dėl nacionalinės vizos išdavimo ir prie jo pridedami dokumentai šiuo atveju teikiami tik Lietuvos vizų tarnybai užsienio valstybėje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą.

***Prašymas dėl nacionalinės vizos išdavimo ir prie jo pridedami dokumentai šiuo atveju teikiami tik Lietuvos vizų tarnybai užsienio valstybėje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą, tačiau Lietuvoje (Migracijos departamento Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos skyriui) prašymą išduoti nacionalinę vizą gali pateikti užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti įmonėje iš Patvirtintų įmonių sąrašo, ir turi profesiją, įtrauktą į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą trūkstamų profesijų sąrašą, jeigu pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu užsieniečiui nebuvo išduota daugkartinė nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi kaip atvykstančiam į Lietuvą dirbti kitame juridiniame asmenyje.

Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip 1 metams.

Užsieniečiui, kuriam buvo išduota 1 metus galiojanti daugkartinė nacionalinė viza ar kelios daugkartinės nacionalinės vizos, kurių bendras galiojimo laikotarpis yra 1 metai, kita daugkartinė nacionalinė viza (išskyrus atvejus, kai prašymas išduoti nacionalinę vizą 11 ir 12 punktuose nurodytais atvejais teikiamas Lietuvos Respublikoje) gali būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos ar turėtų vizų bendro galiojimo laiko pabaigos yra praėję daugiau kaip 180 dienų. Bendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo prieš tai išduotos daugkartinės nacionalinės vizos, jei nuo jos galiojimo laikotarpio pabaigos praėjo mažiau kaip 180 dienų, galiojimo laikotarpio pradžios.

Užsieniečiui, kuriam 11 punkte nurodytu atveju buvo išduota daugkartinė nacionalinė viza ar kelios daugkartinės nacionalinės vizos, kurių bendras galiojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 5 mėnesiai, kita daugkartinė nacionalinė viza 11 papunktyje nurodytu atveju gali būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos ar turėtų vizų bendro galiojimo laikotarpio pabaigos yra praėję daugiau kaip 180 dienų. Bendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo prieš tai išduotos daugkartinės nacionalinės vizos, jei nuo jos galiojimo laikotarpio pabaigos praėjo mažiau kaip 180 dienų, galiojimo laikotarpio pradžios.

Užsieniečiui, kuriam 12 punkte nurodytu atveju buvo išduota 1 metus galiojanti daugkartinė nacionalinė viza ar kelios daugkartinės nacionalinės vizos, kurių bendras galiojimo laikotarpis yra 1 metai, kita daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos ar turėtų vizų bendro galiojimo laikotarpio pabaigos yra praėję daugiau kaip 90 dienų. Bendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo prieš tai išduotos daugkartinės nacionalinės vizos, jei nuo jos galiojimo laikotarpio pabaigos praėjo mažiau kaip 90 dienų, galiojimo laikotarpio pradžios.

PASTABA. Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą (D), gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

Dokumentai, pateikiami nacionalinei vienkartinei vizai (D) gauti

Dokumentai, pateikiami nacionalinei daugkartinei vizai (D) gauti

Dokumentų pateikimo vieta

Sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimo terminas

Atsisakymo išduoti vizą pagrindai 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-30 15:21:40