Tarptautinis bendradarbiavimas

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiauja su įvairių šalių migracijos tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Tarptautinė migracijos organizacija (IOM), Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (UNHCR), Tarptautinis Raudonasis Kryžius.

Su Latvijos ir Estijos migracijos tarnybomis Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos paprastai bendradarbiauja Baltijos Ministrų Tarybos Migracijos pakomitečio lygiu.

Su užsienio valstybėmis bendradarbiaujama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir atitinkamų užsienio valstybių vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimo susitarimais, taip pat vykdant Lietuvos Respublikos įsipareigojimus pagal readmisijos sutartis (šiuo metu Lietuva yra pasirašiusi readmisijos sutartis su 23 valstybėmis).

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvauja šių Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių veikloje:

 • Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto (SCIFA);
 • Integracijos, migracijos ir išsiuntimo darbo grupės;
 • Vizų darbo grupės;
 • Prieglobsčio darbo grupės;
 • Vienodos formos vizų įvedimo komiteto;
 • Imigracijos ir prieglobsčio komiteto;
 • Už prieglobsčio prašymo, kurį pateikė išeivis iš trečiosios šalies vienai iš valstybių narių, nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijų ir tvarkos įgyvendinimo komiteto (DUBLIN II);
 • Europos migracijos tinklo (European Migration Network);
 • Ad hoc vizų informacinės sistemos  darbo grupės (Friends of VIS);
 • VISA/VISION darbo grupės;
 • Prieglobsčio ir migracijos aukšto lygio darbo grupės.

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos dalyvauja Imigracijos tarnybų generalinių direktorių konferencijoje (GDISC), Europos Tarybos Europos migracijos komitete (CDMG), iki 2011 m. pabaigos - Soderčiopingo procese, kuris 2011 m. gruodžio 8 d. buvo transformuotas į Migracijos ir prieglobsčio panelį (dalyvavimas bus tęsiamas šiame formate), taip pat Baltijos jūros regiono statistikos darbo grupės veikloje.

Siekiant padėti įgyvendinti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio srityje ir teikti ir (arba) koordinuoti teikiamą operatyvinę paramą valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka ypatingas krūvis, 2010 m. įsteigtas Europos prieglobsčio paramos biuras. Šio biuro veikloje dalyvauja Migracijos departamento atstovai.

Migracijos departamento atstovas dalyvauja Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją koordinavimo komisijos veikloje.

  

.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-05 09:48:44