Pateikiami dokumentai

Valstybės rinkliavą už kelionės dokumento išdavimą ar keitimą asmuo be pilietybės privalo sumokėti prieš pateikdamas dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo ar pakeitimo. Šis reikalavimas netaikomas asmenims be pilietybės, kurie pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos mokėjimo.

Kelionės dokumentui gauti ar pakeisti asmuo be pilietybės migracijos tarnybai turi pateikti:

 1. nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą (prašymą kompiuteryje užpildo ir išspausdina dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo ar pakeitimo priimantis migracijos tarnybos valstybės tarnautojas);
 2. galiojantį leidimą gyventi (turi galioti ne trumpiau nei 4 mėnesius);
 3. jeigu asmuo be pilietybės prašo kelionės dokumentą išduoti ar pakeisti skubos tvarka – sumokėtos valstybės rinkliavos už kelionės dokumento išdavimą ar keitimą skubos tvarka mokamąjį pavedimą su banko žyma ar kvitą (toliau – kvitas), o jeigu asmuo be pilietybės pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas;
 4. kelionės dokumentą, kai jį keičia;
 5. laisvos formos išsamų paaiškinimą dėl kelionės dokumento praradimo aplinkybių ir / ar dokumentus, patvirtinančius kelionės dokumento praradimą, jeigu kelionės dokumentą prašoma išduoti vietoj prarasto kelionės dokumento.

PASTABOS:

 1. Prieš pateikdamas prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, asmuo be pilietybės privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už kelionės dokumento išdavimą ar keitimą. Šis reikalavimas netaikomas asmenims be pilietybės, kurie pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos mokėjimo. Jeigu asmuo be pilietybės pagal Rinkliavų įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.
 2. Jeigu asmuo be pilietybės iki vienų metų amžiaus nedalyvauja pateikiant jo dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti asmens be pilietybės veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga, arba asmuo be pilietybės pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos, kelionės dokumentui gauti ar pakeisti asmuo be pilietybės arba asmens be pilietybės iki vienų metų amžiaus dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti pateikiantis asmuo migracijos tarnybai turi pateikti dvi tapačias (iš to paties negatyvo) asmens be pilietybės amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma asmens be pilietybės vardas (-ai) ir pavardė), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569.
 3. Jeigu asmuo be pilietybės nepateikia visų reikiamų dokumentų arba nepateikia nuotraukų, kai jas pateikti būtina, tai dokumentai kelionės dokumentui gauti ar pakeisti nepriimami, asmeniui žodžiu paaiškinama, kodėl jie nepriimami ir ko reikia, kad dokumentai būtų priimti.
 4. Jeigu asmuo be pilietybės kelionės dokumentui gauti ar pakeisti pateikia leidimą gyventi, kuris galioja trumpiau nei 4 mėnesius, ar nebetinkamą naudoti leidimą gyventi arba kelionės dokumentą keičia dėl netikslių įrašų jame ar asmeniui be pilietybės pakeitus asmens duomenis, tai dokumentai kelionės dokumentui gauti ar pakeisti ir nuotraukos, kai jas pateikti būtina, priimami tik po to, kai pakeičiamas leidimas gyventi ir kai duomenys apie šį asmenį yra pakeisti ar patikslinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 5. Asmuo be pilietybės, kurio turimas leidimas gyventi galioja trumpiau nei 4 mėnesius arba yra nebetinkamas naudoti, teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas prašymą įforminti leidimą gyventi, kartu gali pateikti dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti, jeigu jo duomenys (vardas (-ai), pavardė, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas, lytis) Lietuvos Respublikos gyventojų registre yra tikslūs ir jeigu nereikia nuskaityti jo pirštų atspaudų. Prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą laikomas priimtu ir pradedamas nagrinėti tik išrašius naują leidimą gyventi.

  Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-18 13:38:11