Spausdinti

2018-01-22  Įsigaliojo naujas vizų išdavimo tvarkos aprašas

2018-01-03 įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-899/V-330 „Dėl vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Įsakymas) (TAR numeris – 00090, tekstą galite rasti čia).

Įsakymu patvirtintame Vizos išdavimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) apibrėžti įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą kriterijai, reglamentuota įtraukimo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarka. Apraše nustatyta prašymų išduoti daugkartinę nacionalinę vizą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka ir tais atvejais, kai užsienietis atvyksta dirbti į juridinį asmenį, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą, nustatyti atvejai, kuomet užsieniečiai, būdami Lietuvos Respublikoje, negali pateikti prašymų ir kitų reikiamų dokumentų nacionalinei vizai gauti (šios aprašo nuostatos įsigalios 2018-04-01), reglamentuota, kiek prašymų patvirtinti kvietimą asmuo gali pateikti per kalendorinius metus (t. y. fizinis asmuo gali pateikti ne daugiau kaip 20, juridinis asmuo – ne daugiau kaip 50 prašymų patvirtinti kvietimą; vienu prašymu patvirtinti kvietimą gali būti prašoma patvirtinti kvietimą tik vienam užsieniečiui), nustatyta, kad prašymai patvirtinti kvietimą teikiami tik elektroniniu būdu, patikslinta konsultacijų dėl vizos išdavimo vykdymo tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal naują tvarką nustatytos formos prašymas išduoti nacionalinę vizą pildomas ir teikiamas naudojantis elektroninėmis paraiškos pildymo ir pateikimo priemonėmis. Prašymo formą galima rasti ir užpildyti čia. Užpildžius prašymo formą, ją būtina išsaugoti, atspausdinti ir pasirašyti.

Siekiant pagreitinti nacionalinių vizų išdavimo procedūrą, elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų informacinę sistemą pateikiamas asmens prašymas išduoti daugkartinę nacionalinę vizą užsieniečiui, atvykstančiam pas priimantį asmenį (toliau – tarpininkavimo raštas). Užsienietį priimančio asmens vadovas arba jo įgaliotas atstovas (įmonės vadovas, elektroninių paslaugų informacinės sistemos priemonėmis, gali įgalioti kitus asmenis pateikti tarpininkavimo raštus), prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos (jungiantis reikia pasirinkti prisijungimo būdą „Gyventojas“), pasirenka prisijungimo priemonę (per banką arba elektroninę atpažinties priemonę) ir, priklausomai nuo pasirinktos prisijungimo priemonės, yra nukreipiamas į Elektroninius valdžios vartus. Atkreipiame dėmesį, kad prisijungus per SEB banką, asmuo iš karto nukreipiamas į Elektroninių valdžios vartų paslaugas, o prisijungus per Swedbanką – pirmiausiai turi pasirinkti paslaugą „Elektroniniai valdžios vartai“, tuomet bus nukreiptas į Elektroninių valdžios vartų paslaugas. Prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų, vadovas arba įgaliotas atstovas pasirenka užsienietį priimantį asmenį (jeigu vadovauja arba atstovauja ne vienam asmeniui), nurodo priimančio asmens bei kviečiamo užsieniečio duomenis, prideda užpildytą tarpininkavimo rašto formą (formą galima rasti čia pasirinkus „Tarpininkavimo raštas“) ir pateikia prašymą. Atkreiptinas dėmesys, kad žvaigždute pažymėtus laukus užpildyti ir pridėti tarpininkavimo rašto formą yra privaloma, priešingu atveju prašymas negalės būti pateiktas. Paspaudęs nuorodą „Pateikti“, vadovas ar įgaliotas atstovas turi patvirtinti, jog sutinka su užsienietį priimančio asmens įsipareigojimais (spausdamas nuorodą „Įsipareigoju ir pateikiu“). Sėkmingai pateikus prašymą, elektroninių paslaugų informacinė sistema pateiktam tarpininkavimo raštui suteikia numerį. Tarpininkavimo rašto nereikia spausdinti ir persiųsti užsieniečiui, jam perduodamas tik pateikto tarpininkavimo rašto numeris. Šį numerį užsienietis nurodo Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba, jeigu prašymą išduoti nacionalinę vizą teikia teisėtai būdamas Lietuvos Respublikoje, – Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, Kauno arba Klaipėdos aps. vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui ar Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pažymėtina, kad tarpininkavimo raštas turi būti sudarytas ne anksčiau nei prieš vieną mėnesį iki užsieniečio prašymo išduoti daugkartinę nacionalinę vizą pateikimo dienos ir apimti visą numatomą užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje turint daugkartinę nacionalinę vizą laikotarpį.

Pildant tarpininkavimo raštą, turi būti nurodomi šie duomenys:

 1. Priimančio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu įstaiga, įmonė ar organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas), adresas, kontaktiniai duomenys.
 2. Priimančio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys.
 3. Įstaigos, kuriai teikiamas tarpininkavimo raštas, pavadinimas.
 4. Tarpininkavimo rašto sudarymo data, numeris, vieta.
 5. Užsieniečio, dėl kurio tarpininkaujama, vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data ir vieta, gyvenamosios vietos užsienyje adresas.
 6. Užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas.
 7. Numatomos užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos datos arba numatomas užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpis.
 8. Gyvenamųjų patalpų, kuriose užsienietis bus apgyvendintas, adresas.
 9. Kai prašoma nacionalinės vizos studentui (-ei), atvykstančiam (-iai) į Lietuvos Respubliką studijuoti pagal tarptautines ar Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios aukštosios mokyklos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos sudarytas studentų mainų programas – tarptautinės mainų programos arba užsienio aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta studentų mainų programa, pavadinimas ir užsieniečiui (-tei) mokamos stipendijos, jeigu ji mokama, dydis eurais.
 10. Kai prašoma nacionalinės vizos studentui (-ei), priimtam (-ai) studijuoti į Lietuvos Respublikoje registruotą ir veikiančią aukštąją mokyklą – kalba, kuria užsienietis (-ė) ketina studijuoti, taip pat tai, ar užsienietis (-ė) lankys įvadinius kalbos, kuria bus dėstoma, kursus, ir studijų pavadinimas.
 11. Kai prašoma nacionalinės vizos užsieniečiui (-tei), turinčiam (-iai) profesiją, kuri įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – užsieniečio darbo priimančiajame asmenyje funkcija, numatomo mokėti darbo užmokesčio dydis eurais ir numatoma užsieniečio darbo pradžia.
 12. Kai prašoma nacionalinės vizos komandiruojamam užsieniečiui (-ei) – nurodoma, kad siunčiančioji įmonė ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą ir užsienietis siunčiančioje įmonėje dirba ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius, taip pat pateikiama informacija apie darbo funkciją, kurią užsienietis atliks įmonėje Lietuvos Respublikoje, darbo užmokestį, kuris jam bus mokamas komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu, ir numatomą darbo įmonėje Lietuvos Respublikoje pradžią.

Per elektroninių paslaugų informacinę sistemą pateikiamas tarpininkavimo raštą priimantysis asmuo prisiima šiuos įsipareigojimus:

 • tinkamai apgyvendinti užsienietį jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikotarpiu;
 • prireikus padengti užsieniečio pragyvenimo, apgyvendinimo buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikotarpiu bei užsieniečio grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas;
 • įdarbinti užsienietį pagal veiklos sritį, kurioje priimantis asmuo turi teisę veikti, arba sudaryti užsieniečiui sąlygas užsiimti veikla, dėl kurios jis kreipsis dėl daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo;
 • užtikrinti, kad užsienietis buvimo Lietuvos Respublikoje turint nacionalinę vizą laikotarpiu bus apdraustas sveikatos draudimu, atitinkančiu Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 61 straipsnyje ir 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus. 

Migracijos departamentui ir teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniams teikiamų prašymų formas taip pat galima rasti Migracijos departamento interneto svetainės www.migracija.lt skyriuje Elektroninės paslaugos -> Migracijos departamentui ir teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniams teikiamų prašymų formos.

 

 

Atgal