Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Prašymo nagrinėjimas

PIRMINIAI VEIKSMAI PATEIKUS PRIEGLOBSČIO PRAŠYMĄ 

Prieglobsčio prašytojui pateikus prašymą suteikti prieglobstį, įgaliotas valstybės tarnautojas priima prašymą (jeigu prašymas suteikti prieglobstį nebuvo pateiktas raštu – surašo laisvos formos prašymo suteikti prieglobstį protokolą, kuriame nurodo prieglobsčio prašytojo pateiktą informaciją) ir atlieka prieglobsčio prašytojo pirminę apklausą bei kitus pirminius veiksmus, kad būtų sudaryta prieglobsčio prašytojo asmens byla.

Prieglobsčio prašytojas valstybės tarnautojui turi pateikti visus turimus dokumentus (asmens tapatybės dokumentai, kelionės bilietai, kiti dokumentai, susijęs su prieglobsčio prašymo motyvais ir pan.). Taip pat paimami prieglobsčio prašytojo, sulaukusio 14 metų amžiaus, pirštų atspaudai. Bei atliekamas prieglobsčio prašytojo pažeidžiamumo pirminis įvertinimas.

Pirminė apklausa atliekama prieglobsčio prašytojo gimtąja kalba arba kalba, kurią prieglobsčio prašytojas geriausiai supranta. Jeigu būtina ar to pageidauja prieglobsčio prašytojas, apklausoje dalyvauja vertėjas ir įgaliotas atstovas (teisininkas).

Pirminės apklausos tikslas – surinkti duomenis apie prieglobsčio prašytoją bei kartu atvykusius prieglobsčio prašytojo šeimos narius, atvykimo į Lietuvos Respubliką maršrutą, duomenis, susijusius su Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymu, taip pat išsiaiškinti prašymo suteikti prieglobstį pateikimo motyvus bei prieglobsčio prašytojo padėtį trečiosiose valstybėse.

Jei prieglobsčio prašytojas nepilnametis, pirminiai veiksmai atliekami dalyvaujant bent vienam iš jo tėvų (įtėvių) arba kitam teisėtam atstovui, su kuriuo nepilnametis prieglobsčio prašytojas atvyko į Lietuvos Respubliką. Jei prieglobsčio prašytojas yra nelydimas nepilnametis, pirminiai veiksmai atliekami dalyvaujant įgaliotam atstovui bei vaikų teisių apsaugos institucijos atstovui.

Surinkus visus reikiamus duomenis yra sudaroma prieglobsčio prašytojo asmens bylą, kuri perduodama Migracijos departamentui. 

Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
  2. Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-13 16:46:02