Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt

Leidimo nuolat gyventi išdavimo sąlygos ir atsisakymo išduoti pagrindai

Kokios yra leidimo nuolat gyventi išdavimo sąlygos?

Užsienietis, kuriam išduodamas leidimas nuolat gyventi, turi atitikti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 26 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytas sąlygas, t. y. leidimas nuolat gyventi užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu užsienietis:

  • atitinka 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 562/2006, nustatančiame taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), nustatytas atvykimo sąlygas:

a) turi galiojantį kelionės dokumentą ar dokumentus, leidžiančius jam kirsti sieną;

b) turi galiojančią vizą, jei to reikalaujama pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, išskyrus atvejus, kai jis turi galiojantį leidimą gyventi arba galiojančią ilgalaikę vizą;

c) pagrindžia numatomo buvimo tikslą bei sąlygas ir turi pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo laikotarpiui ir grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleisti, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;

d) nėra asmuo, dėl kurio į Šengeno informacinę sistemą yra įtrauktas įspėjimas neįsileisti;

e) nelaikomi keliančiais grėsmę nė vienos iš valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams, pirmiausia – dėl jų valstybių narių duomenų bazėse nėra įtrauktas įspėjimas neįsileisti dėl išvardintų priežasčių;

  • turi galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, kai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka turi patvirtintą Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas*;
  • turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje.*

 *Šis reikalavimas netaikomas užsieniečiui, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), užsieniečiui, kuriam leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis, arba dėl valstybės saugumo interesų, taip pat užsieniečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra lietuvių kilmės asmuo.

Kokie yra atsisakymo išduoti leidimą nuolat gyventi pagrindai?

Pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 35 straipsnio 1 dalį, išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu:

  • jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai;
  • duomenys, kuriuos jis pateikė norėdamas gauti leidimą gyventi, neatitinka tikrovės arba buvo pateikti neteisėtai įgyti ar suklastoti dokumentai, arba yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, fiktyvi registruota partnerystė arba fiktyvus įvaikinimas;
  • dėl jo kita Šengeno valstybė į centrinę Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi įspėjimą dėl neįsileidimo ir nėra pagrindo išduoti leidimą gyventi dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų arba jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą;
  • neturi pakankamai lėšų ir (ar) negauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje(jei šis reikalavimas užsieniečiui taikomas);
  • neturi galiojančio sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, kai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba neturi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka patvirtinto Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio įsipareigojimo apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas(jei šis reikalavimas užsieniečiui taikomas);
  • yra rimtas pagrindas manyti, kad jis yra padaręs nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą arba vykdė genocidą, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose;
  • per nustatytą laiką pakartotinai neįvykdė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų įsipareigojimų.

Užsienietis, kuriam atsisakyta išduoti leidimą nuolat gyventi, gali pateikti prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo sprendimo atsisakyti išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimo ir išnykus priežastims, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti leidimą nuolat gyventi.

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-14 15:53:47