Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Prieglobsčio procedūra išsamiai

Prieglobsčio procedūra vaizdžiai

Prieglobsčio suteikimas Lietuvos Respublikoje – tai:

 • pabėgėlio statuso suteikimas;
 • papildomos apsaugos suteikimas;

Pabėgėlio statusas suteikiamas užsieniečiui, kuris pripažįstamas pabėgėliu pagal 1951 m. Ženevos konvencijos nuostatas. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 straipsnio 1 dalies nuostatos yra visiškai suderintos su minėtos Konvencijos 1 straipsnio A dalimi, kurioje pateikiamas pabėgėlio apibrėžimas. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 straipsnio 1 dalyje skelbiama: 

Pabėgėlio statusas gali būti suteiktas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti. 

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 87 straipsnio dalyje skelbiama: 

Papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje suteikiama prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 

 1. jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas;
 2. yra grėsmė, kad jam bus įvykdyta mirties bausmė ar egzekucija;
 3. yra rimta ir asmeninė grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl beatodairiško smurto veiksmų tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu (įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 87 straipsnio 1 dalis). 

Pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga gali būti nesuteikta užsieniečiui, jeigu yra nustatomi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 88 straipsnyje nurodyti nesuteikimo pagrindai. 

Prieglobsčio suteikimo tvarka

Migracijos departamente gavus užsieniečio prieglobsčio prašymą ir kitus, su prieglobsčio susijusius dokumentus (yra suformuojama asmens byla), ne vėliau kaip per 48 val. nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo privalo priimti vieną iš šių sprendimų:

1) nagrinėti prašymą suteikti prieglobstį iš esmės – toks sprendimas priimamas, jei Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktus dokumentus bei įrodymus ir nustato, kad jokia kita Europos Sąjungos valstybė narė nėra atsakinga už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą ir nėra duomenų, kad užsienietis: atvyko iš saugios kilmės valstybės; prašyme suteikti prieglobstį pateikia tik tokią informaciją, kuri nėra svarbi nagrinėjant, ar užsieniečiui gali būti suteiktas prieglobstis; siekdamas klaidinti tyrimą, pateikia apie savo asmens tapatybę ar pilietybę klaidinančią informaciją ar suklastotus dokumentus arba nepateikia ar sunaikina informaciją ar dokumentus apie savo asmens tapatybę ar pilietybę, kurie gali turėti esminės įtakos priimant sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo; pateikia prašymą suteikti prieglobstį, kuris yra paremtas prieglobsčio prašytojo pateiktais duomenimis, kurie yra nenuoseklūs, prieštaringi, klaidinantys bei prieštaraujantys surinktai informacijai apie užsieniečio kilmės šalį ir dėl to akivaizdžiai neįtikinami; pateikia paskesnį prašymą suteikti prieglobstį, kai neatsirado arba nebuvo pateikta naujos esminės informacijos arba duomenų, dėl kurių labai padidėja tikimybė, kad prieglobsčio prašytojas gali atitikti prieglobsčio nustatytus kriterijus; pateikia prašymą suteikti prieglobstį tik siekdamas sutrukdyti priimti ar įvykdyti sprendimą grąžinti ar išsiųsti užsienietį į užsienio valstybę; atsisako leisti paimti jo pirštų atspaudus; dėl rimtų priežasčių gali būti laikomas keliančiu grėsmę valstybės saugumui arba viešajai tvarkai. 

Jeigu prieglobsčio prašytojas dėl kokių nors priežasčių nėra perduodamas kitai Europos Sąjungos valstybei narei, užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį nagrinėjamas iš esmės Lietuvoje. Prieglobsčio prašymas iš esmės nagrinėjamas, kai nustatoma, kad Lietuvos Respublika atsakinga už prieglobsčio prašymo, pateikto kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nagrinėjimą. 

2) nagrinėti prašymą suteikti prieglobstį iš esmės skubos tvarka - toks sprendimas priimamas kai Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktus dokumentus bei įrodymus nenustato, kad kita Europos Sąjungos valstybė narė nėra atsakinga už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, tačiau yra nustatoma, kad užsienietis: atvyko iš saugios kilmės valstybės; prašyme suteikti prieglobstį pateikia tik tokią informaciją, kuri nėra svarbi nagrinėjant, ar užsieniečiui gali būti suteiktas prieglobstis; siekdamas klaidinti tyrimą, pateikia apie savo asmens tapatybę ar pilietybę klaidinančią informaciją ar suklastotus dokumentus arba nepateikia ar sunaikina informaciją ar dokumentus apie savo asmens tapatybę ar pilietybę, kurie gali turėti esminės įtakos priimant sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo; pateikia prašymą suteikti prieglobstį, kuris yra paremtas prieglobsčio prašytojo pateiktais duomenimis, kurie yra nenuoseklūs, prieštaringi, klaidinantys bei prieštaraujantys surinktai informacijai apie užsieniečio kilmės šalį ir dėl to akivaizdžiai neįtikinami; pateikia paskesnį prašymą suteikti prieglobstį, kai neatsirado arba nebuvo pateikta naujos esminės informacijos arba duomenų, dėl kurių labai padidėja tikimybė, kad prieglobsčio prašytojas gali atitikti prieglobsčio nustatytus kriterijus; pateikia prašymą suteikti prieglobstį tik siekdamas sutrukdyti priimti ar įvykdyti sprendimą grąžinti ar išsiųsti užsienietį į užsienio valstybę; atsisako leisti paimti jo pirštų atspaudus; dėl rimtų priežasčių gali būti laikomas keliančiu grėsmę valstybės saugumui arba viešajai tvarkai. 

Toks sprendimas nepriimamas nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ir užsieniečiams, kurie buvo kankinti, išprievartauti ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą. 

3) nenagrinėti prašymo suteikti prieglobstį iš esmės ir nustatyti už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą atsakingą Europos Sąjungos valstybę narę - toks sprendimas priimamas kai Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktus dokumentus bei įrodymus ir nustato, kad jog kita Europos Sąjungos valstybė narė gali būti atsakinga už pateikto prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą. 

Jeigu prieglobsčio prašytojas dėl kokių nors priežasčių nėra perduodamas kitai Europos Sąjungos valstybei narei, laikinas teritorinis prieglobstis tokiam užsieniečiui pratęsiamas ir jo prašymas suteikti prieglobstį nagrinėjamas iš esmės Lietuvoje. 

4) nenagrinėti prašymo suteikti prieglobstį - toks sprendimas priimamas, jei Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktus dokumentus bei įrodymus ir nustato, kad užsieniečiui prieglobstį yra suteikusi kita Europos Sąjungos valstybė narė ar saugi trečioji valstybė, todėl jis gali grįžti į šią valstybę bei toliau naudotis prieglobsčiu; jis atvyko į Lietuvos Respubliką iš saugios trečiosios valstybės; užsienietis pateikė paskesnį prašymą, kuriame nėra naujų esminių motyvų. 

Toks sprendimas nepriimamas pažeidžiamiems asmenims, taip pat nustačius kitą Europos Sąjungos valstybę narę, atsakingą už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą. 

Prieglobsčio prašymo nagrinėjimo terminai, galutinis sprendimas 

Migracijos departamento sprendimas nenagrinėti prašymo suteikti prieglobstį priimamas per 48 val. 

Migracijos departamente priėmus sprendimą nenagrinėti prašymo suteikti prieglobstį iš esmės ir nustatyti už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą atsakingą Europos Sąjungos valstybę narę – visi tolimesnis prieglobsčio prašymo nagrinėjimo veiksmai yra vykdomi vadovaujantis 2013 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 604/2013. 

Migracijos departamente priėmus sprendimą nagrinėti prašymą suteikti prieglobstį iš esmės skubos tvarka, prašymas turi būti išnagrinėtas per 7 darbo dienas nuo Migracijos departamento sprendimo dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės skubos tvarka priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas Migracijos departamento sprendimu ne ilgiau kaip 3 darbo dienoms, jeigu tai būtina dėl sudėtingų teisinių ir (arba) faktinių aplinkybių vertinimo. 

Migracijos departamente priėmus sprendimą nagrinėti prašymą suteikti prieglobstį iš esmės, prašymas turi būti išnagrinėtas iš esmės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Migracijos departamento sprendimo dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas Migracijos departamento sprendimu ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu per nustatytą terminą išnagrinėti prašymą suteikti prieglobstį neįmanoma dėl objektyvių priežasčių. 

Sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo (nesuteikimo) priima Migracijos departamentas. Šis sprendimas gali būti: 

 • suteikti pabėgėlio statusą ir išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), galiojantį 5 m.;
 •  nesuteikti pabėgėlio statuso, suteikti papildomą apsaugą ir išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį 2 m.;
 •  nesuteikti prieglobsčio, išduoti leidimą laikinai gyventi;
 •  nesuteikti prieglobsčio, prieglobsčio prašytoją grąžinti arba išsiųsti iš Lietuvos. 

Apskundimo terminai ir procedūra 

Visi Migracijos departamento priimti sprendimai, per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos gali būti apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas, išnagrinėjęs skundą, gali jį patenkinti ir įpareigoti Migracijos departamentą išnagrinėti užsieniečio prašymą iš naujo. Vilniaus apygardos administraciniam teismui atmetus skundą, užsienietis turi teisė jį apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris gali skundą tenkinti ir bylą grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba Migracijos departamentui nagrinėti iš naujo arba atmesti skundą. Atmetus skundą, įsigalioja Migracijos departamento sprendimas. 

Užsieniečiui teisminio proceso metu yra teikiamos nemokamos teisinės paslaugos. 

Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. 
 2. Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-13 17:17:16