Nacionalinė viza (D)

Užsienietis, turintis nacionalinę vizą (D), gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza (D) gali būti vienkartinė ir daugkartinė.

Nacionalinė vienkartinė viza (D) išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Nacionalinė daugkartinė viza (D) gali būti išduodama užsieniečiui:

 1. studentui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką studijuoti pagal tarptautines ar Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios aukštosios mokyklos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos sudarytas studentų mainų programas;
 2. studentui, priimtam studijuoti į Lietuvos Respublikoje registruotą ir veikiančią aukštąją mokyklą;
 3. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjas, turėdamas darbo arba autorinę sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 4. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų kaip tyrėjas, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 5. profesionaliam sportininkui ar treneriui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;
 6. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje*;
 7. jūrininkui, atvykstančiam į laivą, plaukiojantį su Lietuvos Respublikos vėliava;
 8. jūrininkui, jei laivas, kurio įgulos narys jis yra, remontuojamas Lietuvos Respublikoje;
 9. žurnalistui, akredituotam Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;
 10. kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė), įsteigto ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyvis, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, jeigu įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, arba yra įmonės, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;
 11. pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
 12. kuris negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl kurios nors iš šių priežasčių: 
  • ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės;
  • asmeninės priežasties, kurios užsienietis negalėjo numatyti;
  • nenugalimos jėgos (force majeure);
 13. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam profesiją, kuri įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis*;
 14. kuris yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją*;
 15. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo ir turinčiam Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 dienų*;
 16. turinčiam pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis viršija 90 dienų, arba pateikusiam prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą;
 17. atvykstančiam į Lietuvos Respubliką vadovaujantis tarptautinių sutarčių, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, nuostatomis;
 18. kuris nurodytas 6, 13, 15 ir 16 punkte ir yra pilietis valstybės, įtrauktos į 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 65), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/850 (OL 2017 L 133, p. 1), II priedą, arba valstybės, kuriai Lietuvos Respublika taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas vienašališkai arba pagal tarptautinius susitarimus, atvykstantis į juridinį asmenį, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą**;
 19. kitais atvejais, kai jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

* Nuo 2018-04-01 prašymai daugkartinei nacionalinei vizai gauti šiuo pagrindu teikiami tik Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms bei konsulinėms įstaigoms;

** Nuo 2018-04-01 prašymai daugkartinei nacionalinei vizai gauti šiuo pagrindu teikiami tik Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms bei konsulinėms įstaigoms, tačiau Lietuvoje (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, Kauno ar Klaipėdos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos skyriams bei Migracijos departamentui) prašymą išduoti nacionalinę vizą gali pateikti užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti įmonėje iš Patvirtintų įmonių sąrašo, ir turi profesiją, įtrauktą į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą trūkstamų profesijų sąrašą, jeigu pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu užsieniečiui nebuvo išduota daugkartinė nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi kaip atvykstančiam į Lietuvą dirbti kitame juridiniame asmenyje.

Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip 1 metams. 

Jeigu užsieniečiui buvo išduota 1 metus galiojanti daugkartinė nacionalinė viza, kita daugkartinė nacionalinė viza galės būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję daugiau kaip 90 dienų.

Jeigu užsieniečiui buvo išduota daugkartinė nacionalinė viza, ir nepasibaigus jos galiojimo laikui užsienietis kreipiasi dėl naujos daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo, jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turimos daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų.

Jeigu užsieniečiui išduota daugkartinė nacionalinė viza buvo panaikinta, ir dėl naujos daugkartinės nacionalinės išdavimo užsienietis kreipiasi nuo sprendimo panaikinti daugkartinę nacionalinę vizą priėmimo dienos nepraėjus 90 dienų, jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turėtos daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų;

Jeigu užsieniečiui buvo išduota daugkartinė nacionalinė viza, galiojanti 1 metus, nuo šios vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję mažiau kaip 90 dienų ir užsienietis pateikė prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, tai jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza ne ilgiau kaip 5 mėnesiams nuo tokio prašymo pateikimo dienos.

PASTABA. Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą (D), gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

Dokumentai, pateikiami nacionalinei vienkartinei vizai (D) gauti

Dokumentai, pateikiami nacionalinei daugkartinei vizai (D) gauti

Dokumentų pateikimo vieta

Sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimo terminas

Atsisakymo išduoti vizą pagrindai 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-09 08:57:25