Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimas

Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimasLietuvos Respublikos pilietybės grąžinimas asmeniui, kuris yra netekęs turėtos Lietuvos Respublikos pilietybės.

Pagal 2010 m. gruodžio 2 d. priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (toliau – Pilietybės įstatymas) 21 straipsnį 1 dalį:

 • asmeniui, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta pagal jo prašymą;
 • asmeniui, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta tik vieną kartą;
 • asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybė negali būti grąžinta.

Asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta natūralizacijos tvarka ir kuris Lietuvos Respublikos pilietybės neteko, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta pagal jo prašymą, jeigu asmuo atitinka šias sąlygas:

 1. nėra kitos valstybės pilietis arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 2. pastaruosius 5 metus teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 3. prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo priėmimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 4. turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 5. nėra šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių.

Nurodytomis Pilietybės įstatymo sąlygomis Lietuvos Respublikos pilietybė taip pat gali būti grąžinama Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiam asmeniui, kuris buvo įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę iki jam sukako 18 metų dėl to, kad jo tėvai ar vienas iš tėvų buvo įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos tvarka.

Asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta arba suteikta supaprastinta tvarka ir kuris po to jos neteko, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta, jeigu jis nėra kitos valstybės pilietis.

Šis reikalavimas netaikomas asmeniui, kuris:

Ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turinčiam asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta, suteikta supaprastinta tvarka arba natūralizacijos tvarka ir kuris po to jos neteko, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta, jeigu nėra šio įstatymo 22 straipsnio 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų aplinkybių. Ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei laikoma Lietuvos Respublikos piliečio veikla, kuria jis ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos Respublikos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.

Teisėtas nuolatinis gyvenimas Lietuvos Respublikoje – kitos valstybės piliečio ar asmens be pilietybės, turinčio įstatymų nustatytą dokumentą, suteikiantį ar patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenimas Lietuvos Respublikoje be pertraukos šiame įstatyme nustatytą laiką. Asmuo laikomas gyvenančiu Lietuvos Respublikoje be pertraukos vienus metus, jeigu jis per tuos metus yra gyvenęs Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip šešis mėnesius.

Pagal Pilietybės įstatymo 22 straipsnį Lietuvos Respublikos pilietybė negrąžinama asmenims, kurie:

 1. rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinius nusikaltimus – agresiją, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus;
 2. rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamas veikas prieš Lietuvos Respubliką;
 3. iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje buvo bausti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje buvo bausti už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko;
 4. įstatymų nustatyta tvarka neturi teisės gauti dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo paduodami Respublikos Prezidentui.

Respublikos Prezidentui dekretu grąžinus Lietuvos Respublikos pilietybę, asmuo privalo prisiekti Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečio teisės ir pareigos atsiranda tik asmeniui prisiekus Lietuvos Respublikai.

Asmenų, neprisiekusių Lietuvos Respublikai, pakartotinai paduoti prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai šį terminą praleido dėl ypač svarbių priežasčių.

Prie prašymų pateikiami dokumentai

Dokumentų pateikimo vieta

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo ir prie jo pridedamus dokumentus paduoda per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą, o asmenys, gyvenantys užsienyje,- per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, Vilnius). Ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis asmuo prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pateikia per Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją.

Prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo rašomas lietuvių kalba, o prie jo pridedami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jeigu jie surašyti ne lietuvių kalba.

Jeigu asmuo pateikia dokumentų kopijas, jos turi būti patvirtintos notaro.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Asmuo turi sumokėti valstybės rinkliavą už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo nagrinėjimą - 53 Eur.  

Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo.

PASTABA. Asmuo valstybės rinkliavą už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą gali sumokėti bet kuriame šalies mieste (rajone), nesvarbu, kur pateikia dokumentus.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-06 08:59:52