Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kam gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi)?

Leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindai nustatyti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  53 straipsnio 1ir 7 dalyse.

Leidimas nuolat gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, jeigu:

1) jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka (53 straipsnio 1 dalies 1 punktas)*;

2) jis yra lietuvių kilmės asmuo (53 straipsnio 1 dalies 2 punktas)*;

3) jis atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys (53 straipsnio 1 dalies 3 punktas);

4) jis neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje (53 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

5) jis yra nepilnametis užsienietis, gimęs Lietuvos Respublikoje, ir jo tėvai ar vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba turi leidimą nuolat gyventi (53 straipsnio 1 dalies 5 punktas);

6) jis yra nepilnametis užsienietis, gimęs  ne Lietuvos Respublikoje, ir jo tėvai ar vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba turi leidimą nuolat gyventi (53 straipsnio 1 dalies 6 punktas);

7) jis gavo pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje (53 straipsnio 1 dalies 7 punktas);

8) jis pragyveno Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjo leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) (53 straipsnio 1 dalies 8 punktas)**;

9) jis pragyveno Europos Sąjungos valstybėje narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos  – Lietuvos Respublikoje, ir turėjo leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  40 straipsnio 1 dalies 41 punktą (leidimo laikinai gyventi išdavimas užsieniečiui, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą) (53 straipsnio 1 dalies 81 punktas)**;

10) įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnyje (užsieniečių, apsigyvenusių Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu faktiškai joje gyvenančių, teisė gauti leidimą nuolat gyventi) numatytu atveju (53 straipsnio 1 dalies 9 punktas);

11) jis pragyveno ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ne ilgiau negu 12 mėnesių iš eilės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje – ne ilgiau negu 6 metus ir joje neįgijo ilgalaikio gyventojo statuso, o iki apsigyvenimo užsienio valstybėje gyveno Lietuvos Respublikoje ir turėjo leidimą nuolat gyventi (53 straipsnio 1 dalies 10 punktas);

Pastabos:

*Leidimas nuolat gyventi gali būti išduodamas ir šio užsieniečio šeimos nariams, atvykstantiems gyventi kartu su užsieniečiu ir kartu gyvenantiems (53 straipsnio 7 dalis).

**Leidimas nuolat gyventi šiuo pagrindu gali būti išduotas, jeigu užsienietis išlaikė valstybinės kalbos egzaminą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Informacijos apie valstybinės lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus galima rasti Ugdymo plėtros centro (Vilnius, D. Katkaus g. 44, tel. (8 5) 275 2362) interneto svetainėje www.upc.smm.lt. Šis reikalavimas netaikomas:

  • asmenims, kuriems sukako 75 metai;
  • asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I grupės invalidai);
  • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
  • asmenims, sergantiems sunkiomis chroninėmis psichikos ligomis;
  • užsieniečiams, kurių anksčiau turėtas leidimas nuolat gyventi buvo panaikintas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  54 straipsnio 1 dalies 3 (užsienietis gyvena ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ilgiau negu 12 mėnesių iš eilės. Jeigu užsienietis, kuris gavo leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8¹ punkte nustatytu pagrindu, įrodo, kad yra išvykęs į savo kilmės valstybę dirbti, užsiimti kita teisėta veikla arba studijuoti, šis laikotarpis jam ir jo šeimos nariams, kurie turi leidimą nuolat gyventi, pratęsiamas iki 24 mėnesių iš eilės) ar 4 (užsienietis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvena ilgiau negu 6 metus arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgyja ilgalaikio gyventojo statusą) punktuose nustatytais pagrindais.

Leidimą nuolat gyventi išduodant užsieniečiui 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu, į pragyventą Lietuvos Respublikoje laikotarpį įskaičiuojama tik pusė laiko, pragyvento Lietuvos Respublikoje turint leidimą laikinai gyventi, išduotą vadovaujantis Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punkto (jis ketina mokytis Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 46 straipsnio (leidimo laikinai gyventi išdavimas užsieniečiui, kuris ketina mokytis) ir 46 straipsnio nuostatomis. Ši nuostata netaikoma užsieniečiui, kuris Lietuvos Respublikoje baigė studijas ir įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Leidimą nuolat gyventi išduodant 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu užsieniečiui, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, į pragyventą Lietuvos Respublikoje laikotarpį įskaičiuojama pusė laiko, kuris praėjo nuo prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pateikimo dienos iki leidimo laikinai gyventi išdavimo vadovaujantis Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkto (jam Įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje) ir 48 straipsnio (leidimo laikinai gyventi išdavimas užsieniečiui suteikus papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje) nuostatomis dienos, arba visas šis laikas, jeigu jis truko ilgiau kaip 18 mėnesių.

Leidimą nuolat gyventi išduodant užsieniečiui 53 straipsnio 1 dalies 8 ir 81 punktuose nustatytais pagrindais, pragyvento laikotarpio nepertraukia buvimo už atitinkamai Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikas, jeigu jis netrunka ilgiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir iš viso per 5 metų laikotarpį nesudaro daugiau kaip 10 mėnesių. Jeigu užsienietis, kuris leidimą nuolat gyventi siekia gauti šio straipsnio 1 dalies 81 punkte nustatytu pagrindu, įrodo, kad buvo išvykęs į savo kilmės valstybę dirbti, užsiimti kita teisėta veikla arba studijuoti, pragyvento laikotarpio nepertraukia buvimo už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikas, jeigu jis netrunka ilgiau kaip 12 mėnesių iš eilės ir iš viso per 5 metų laikotarpį nesudaro daugiau kaip 18 mėnesių. 

Leidimą nuolat gyventi išduodant užsieniečiui 53 straipsnio 1 dalies 8 ir 81 punktuose nustatytais pagrindais, pragyventą laikotarpį nutraukia teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo laikas. 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-03 12:37:18