Prašymų dėl LR pilietybės pildymo tvarka

Prašymas pildomas lietuvių kalba ranka (aiškia rašysena), rašomąja mašinėle ar kompiuteriu, užpildant visas eilutes. Atsakant į klausimus, pateikiama kuo išsamesnė informacija. Kai į pateiktą klausimą atsakoma neigiamai, atsakymo grafoje turi būti rašomi žodžiai, pvz., „Ne“, „Nebuvau“ ar pan.

Prašymą asmuo pildo taip:

  • vardą (-us) ir pavardę įrašo pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • nurodo tikslią gimimo datą ir vietą (jei asmuo gimė Lietuvos Respublikoje, gimimo vieta nurodoma pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį suskirstymą, jei užsienio valstybėje – pagal pateikiamus dokumentus, įrašomas ir valstybės pavadinimas);
  • įrašo tautybę, turimą pilietybę arba nurodo, kad jis yra asmuo be pilietybės;
  • nurodo duomenis apie tėvus (vardas, pavardė, tiksli gimimo data);
  • nurodo šeiminę padėtį (nevedęs, vedęs, išsituokęs, našlys), jeigu asmuo vedęs (ištekėjusi), nurodo duomenis apie sutuoktinį (vardas, pavardė, pavardė iki santuokos, gimimo data) ir santuokos įregistravimo datą ir vietą, jeigu išsituokęs (-usi) – ištuokos datą, o jeigu našlys – sutuoktinio mirties datą, taip pat šeimos narius, kuriuos pageidauja įrašyti į teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą (šeiminį ryšį – vyras, žmona, sūnus ar duktė; jų vardus, pavardes, gimimo datas);
  • nurodo sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą arba konsulinio mokesčio už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą kvito Nr., sumą, mokėjimo datą;
  • nurodo gyvenamosios vietos adresą (jei asmuo gyvena užsienyje, įrašomas ir valstybės pavadinimas);
  • nurodo prie prašymo pridedamus dokumentus.

Pastaba. Jeigu asmuo prašymą ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia tiesiogiai atvykęs į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą arba Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, tai jis pasirašo prašyme ir įrašo prašymo bei prie jo pridedamų dokumentų pateikimo įstaigai datą asmens, atsakingo už prašymo ir dokumentų priėmimą, akivaizdoje.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-04 10:34:48