Spausdinti

2018-01-11  Ką daryti, jei dėl neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nesumokėtų baudų uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką

Laiku neįvykdę įsipareigojimų muitinei ar laiku nesumokėję Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos (skirtų) baudos (baudų), užsieniečiai gali sulaukti nemalonumų − iki 5 metų laikotarpiui taikomo draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką. Norėdami išvengti šių problemų, užsieniečiai turi laiku Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka įvykdyti įsipareigojimus muitinei ir sumokėti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtą (-as) baudą (baudas).

Tačiau net jeigu užsieniečiui dėl minėtų priežasčių jau uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, jis turi įvykdyti įsipareigojimus muitinei ir (ar) sumokėti baudą (-as), nes tai – ir pagrindas panaikinti draudimą užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) sprendimu.

Taigi, į Lietuvos Respubliką atvykti pageidaujantis užsienietis, kuriam uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką dėl to, kad jis laiku neįvykdė įsipareigojimų muitinei ar laiku nesumokėjo baudos (-ų), turėtų atlikti šiuos veiksmus:

1. įvykdyti įsipareigojimus muitinei ir (ar) sumokėti baudą (baudas). Tačiau reikia neužmiršti, kad nepriemokos, už kurias ir uždrausta atvykti, nėra galutinės, nes už nesumokėtus muitus ir mokesčius toliau skaičiuojami delspinigiai. Todėl užsienietis visais klausimais, susijusiais su muito, akcizo, PVM ir delspinigių sumokėjimu, turėtų kreiptis į Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyrių (tel.: + 370 37 304 250, + 370 37 304 251, el. p. ktm_mais@lrmuitine.lt). Kilus klausimų dėl kitų įsipareigojimų muitinei ir (ar) nesumokėtos (-ų) baudos (baudų), užsienietis turėtų kreiptis į teritorinę muitinę (Vilniaus teritorinės muitinės tel. (8 5) 235 6214; Kauno teritorinės muitinės tel.: (8 37) 304 243, (8 37) 304 242; Klaipėdos teritorinės muitinės tel. (8 46) 390 011), kilus klausimų dėl kitos (-ų) nesumokėtos (-ų) baudos (baudų) – į instituciją (-as), paskyrusią (-ias) baudą (baudas);

2. įvykdęs įsipareigojimus muitinei ir (ar) sumokėjęs baudą (-as), pateikti Migracijos departamentui (L. Sapiegos g. 1, Vilnius, LT-10312, el. p. md.rastine@vrm.lt) motyvuotą rašytinį prašymą išbraukti duomenis apie jį iš Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo (toliau – nepageidaujamų asmenų sąrašas). Šis prašymas Migracijos departamentui pateikiamas per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, užsieniečiui atvykus asmeniškai, arba siunčiamas paštu, kartu pridedant užsieniečio paso arba jį atitinkančio kelionės dokumento kopiją (kopijos tikrumas turi būti paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos), arba elektroninėmis priemonėmis, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Svarbu žinoti, kad šiam prašymui keliami ir šie bendrieji reikalavimai: užsienietis prašyme turi ne tik nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti (telefono numerį ir el. pašto adresą), bet ir pasirašyti. Migracijos departamentas, gavęs užsieniečio prašymą išbraukti duomenis apie jį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo, raštu tai suderina su valstybės institucija ar įstaiga, pateikusia siūlymą uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką. Atkreipiame dėmesį į tai, kad paprastai valstybės institucijos ar įstaigos, kuri buvo pateikusi siūlymą įtraukti duomenis apie užsienietį į nepageidaujamų asmenų sąrašą, motyvuotas rašytinis siūlymas išbraukti duomenis apie užsienietį iš šio sąrašo išnagrinėjamas greičiau nei paties užsieniečio prašymas, kadangi šiam siūlymui netaikoma suderinimo raštu su valstybės institucija ar įstaiga, pateikusia siūlymą uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, nuostata. Sprendimas išbraukti (atsisakyti išbraukti) duomenis apie užsienietį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo priimamas per 20 darbo dienų nuo užsieniečio prašymo gavimo Migracijos departamente dienos. Apie priimtą sprendimą užsienietis informuojamas jo prašyme nurodytu būdu (paštu ar el. paštu).

Atgal