Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės padavimas

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai nagrinėjami tik pagal pačių asmenų rašytinius prašymus. Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda jų atstovai. Šie atstovai kartu su prašymais dėl vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės kreipiasi į teritorines policijos įstaigas pagal asmens gyvenamąją vietą tiesiogiai atvykę, per pasiuntinį arba registruotu paštu. 

Asmenys, gyvenantys užsienyje, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės kreipiasi tiesiogiai atvykę ar per pasiuntinį į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas (toliau – konsulinė įstaiga) arba Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, Vilnius) . Į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos užsienyje gyvenantys asmenys gali kreiptis ir registruotu paštu. 

Jeigu asmuo prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir prie jo pridedamus dokumentus pateikia registruotu paštu ar per pasiuntinį, asmens parašas prašyme dėl Lietuvos Respublikos pilietybės turi būti patvirtintas notaro, o jeigu asmens parašas Aprašo 1, 4, 5, 6 ar 7 priede nustatytos formos prašyme dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nepatvirtintas notaro, asmuo kartu pateikia ir notaro patvirtintą laisvos formos prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, kuriame nurodo, kad prašo atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta arba natūralizacijos tvarka, grąžinti Lietuvos Respublikos pilietybę arba leisti atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės.

Asmenų prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pakartotinai priimami ne anksčiau kaip po vienų metų nuo atsisakymo patenkinti ankstesnį prašymą, išskyrus atvejus, kai prašymas paduodamas kitu Pilietybės įstatyme nustatytu Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindu arba pateikiami nauji dokumentai, patvirtinantys ankstesnio prašymo pagrįstumą.

Asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, prašymą išduoti Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą arba prašymą išduoti Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą pateikia asmeniškai Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą, o asmuo, gyvenantis užsienyje, – Migracijos departamentui tiesiogiai arba per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje (toliau – konsulinė įstaiga). Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų prašymus išduoti Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą arba prašymą išduoti Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą paduoda jų atstovai. Šie atstovai kartu su prašymu išduoti Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą arba prašymu išduoti Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą turi pateikti atstovavimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai, išskyrus kelionės dokumentus, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, ir užsienio valstybės notaro patvirtinti dokumentai arba jų kopijos turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos valstybės institucijų tiesiogiai iš užsienio valstybių institucijų gautiems dokumentams, patvirtinantiems, kad asmuo įgijo kitos valstybės pilietybę.

Asmuo už prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą ir už prašymų dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo nagrinėjimą ir šio pažymėjimo išdavimą turi sumokėti valstybės rinkliavą.

PASTABA. Pilietis valstybės rinkliavą už prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą gali sumokėti bet kuriame šalies mieste (rajone), nesvarbu, kur pateikia dokumentus.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-22 09:42:32