Išdavimo ir keitimo pagrindai

Dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, asmuo be pilietybės migracijos tarnybai pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus šiuos atvejus:

  1. Asmens be pilietybės iki 18 metų dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba gyvena skyrium, asmens be pilietybės iki 18 metų dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas asmens be pilietybės iki 18 metų dokumentų kelionės dokumentui gauti ar pakeisti ir nuotraukų, kai jas pateikti būtina, nepateikia, tai atsižvelgus į vaiko interesus kelionės dokumentas jam gali būti išduotas ar pakeistas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nė vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas negali pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti ar pakeisti, ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo. Šis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikia asmens be pilietybės iki 18 metų dokumentus dėl kelionės dokumento gavimo ar pakeitimo ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina. Pateikiant dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo ar pakeitimo asmeniui be pilietybės nuo 1 iki 18 metų, turi dalyvauti ir šis asmuo.
  2. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens be pilietybės dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia jo globėjas (rūpintojas), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantį dokumentą. Pateikiant dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo ar pakeitimo neveiksniam (ribotai veiksniam) asmeniui be pilietybės, turi dalyvauti ir šis asmuo.
  3. Asmens be pilietybės, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti ar pakeisti, šiuos dokumentus ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia jo įgaliotas asmuo, kartu jis pateikia notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Kelionės dokumentas asmens be pilietybės prašymu gali būti pakeistas, jeigu:

  1. asmuo be pilietybės pakeitė vardą, pavardę ar kitus asmens duomenis;
  2. kelionės dokumente yra netikslių įrašų;
  3. išnaudoti vizoms skirti puslapiai;
  4. kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti (pvz., dėl sugadinimo ar susidėvėjimo);
  5. pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas. Kelionės dokumentas gali būti pakeistas ir tuo atveju, jeigu iki kelionės dokumento galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei šeši mėnesiai.

Kelionės dokumentas skubos tvarka neišduodamas ir nekeičiamas, jeigu pasikeitė asmens be pilietybės vardas (-ai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta ar asmens kodas ir nustatoma, kad šie duomenys Lietuvos Respublikos gyventojų registre nepakeisti.

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-16 11:46:27