Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Juridinio asmens prašymas patvirtinti kvietimą

Juridinio asmens prašymą patvirtinti kvietimą pateikia juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas atstovas, kuris yra susijęs su šiuo juridiniu asmeniu darbo santykiais, arba fizinis asmuo, kuris yra šio juridinio asmens dalyvis (toliau – įgaliotas atstovas). Juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas yra:

 • Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • užsienietis, turintis galiojantį leidimą nuolat gyventi ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • užsienietis, turintis galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Užsieniečio pateikiamame juridinio asmens kvietime nurodoma kviečiamo užsieniečio išvykimo data negali būti vėlesnė nei kvietėjo turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo data;
 • užsienietis, turintis galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba galiojančią Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Kvietėjas prašymą patvirtinti kvietimą gali pateikti ne anksčiau nei likus 6 mėnesiams iki numatomos užsieniečio atvykimo datos.

Juridinis asmuo gali prašyti patvirtinti kvietimą tik užsieniečiui, kuris yra užsienio valstybės ūkio subjekto, su kuriuo juridinis asmuo siejamas verslo ryšiais, atstovas. Juridinis asmuo per kalendorinius metus gali pateikti ne daugiau kaip 50 prašymų patvirtinti kvietimą. Vienu prašymu patvirtinti kvietimą gali būti prašoma patvirtinti kvietimą tik vienam užsieniečiui.

Kvietėjas prašymą patvirtinti kvietimą užpildo ir pateikia elektroniniu būdu prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

Sprendimą dėl kvietimo patvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti kvietimą priima migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kvietėjo buveinės registracijos vieta.

Prašyme patvirtinti kvietimą nurodomi šie duomenys:

 • migracijos tarnyba, kuriai pateikiamas prašymas patvirtinti kvietimą;
 • kvietėjo juridinio asmens teisinė forma ir būklė;
 • kvietėjo juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo galiojančio asmens dokumento duomenys;
 • kvietėjo kontaktiniai duomenys;
 • užsienio valstybės ūkio subjekto, kuriam atstovauja kviečiamas užsienietis, pavadinimas ir užsieniečio pareigos;
 • kviečiamo užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (rašoma lotyniškomis raidėmis pagal galiojantį kelionės dokumentą), gimimo data, lytis, pilietybė, gimimo valstybė, gimimo vieta, gyvenamosios vietos valstybė, gyvenamosios vietos adresas, kelionės dokumento tipas, serija ir numeris, išdavimo data ir galiojimo data, kelionės dokumentą išdavusi valstybė;
 • kviečiamo užsieniečio atvykimo tikslas, numatomo atvykimo ir išvykimo datos, planuojamo buvimo Lietuvoje dienų skaičius;
 • vieta, kurioje kviečiamas užsienietis kreipsis dėl Šengeno vizos (Lietuvos vizų tarnyba užsienyje ar Lietuvos Respublikai atstovaujanti kitos Šengeno valstybės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaigą užsienyje);
 • vieta, kurioje kviečiamas užsienietis bus apgyvendintas Lietuvos Respublikoje, ir jos adresas.

Teikdamas prašymą patvirtinti kvietimą kvietėjas taip pat privalo pateikti kviečiamo užsieniečio kelionės dokumento kopiją.

Kvietėjas turi pasirūpinti, kad gyvenamosios patalpos, kurioje užsienietis bus apgyvendintas, savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgalioti asmenys elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje elektroniniu būdu patvirtintų sutikimą, kad užsienietis apsigyventų savininkui (bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje arba pateiktų šio sutikimo, patvirtinto Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26, 27 ar 271 straipsnyje nurodyto asmens, skaitmeninę kopiją. Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas yra ne pats kvietėjas, prašymas patvirtinti kvietimą teikiamas tik gavus gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jų įgaliotų asmenų sutikimą.

Kvietėjas taip pat privalo sumokėti valstybės rinkliavą už kvietimo patvirtinimą. Valstybės rinkliavos už kvietimo patvirtinimą dydis – 4,9 Eur.

Sprendimas dėl kvietimo patvirtinimo priimamas per 3 darbo dienas nuo kvietėjo prašymo patvirtinti kvietimą pateikimo datos.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-24 10:41:36