Išdavimo ir keitimo pagrindai

Užsieniečio pasas išduodamas užsienio valstybės piliečiui, turinčiam teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau neturinčiam užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio kelionės dokumento, skirto vykti į užsienio valstybę ir pripažinto Lietuvos Respublikoje, kuris yra pamestas, sunaikintas ar negaliojantis, ir dėl objektyvių priežasčių negalinčiam jo gauti iš savo kilmės valstybės kompetentingų įstaigų.

Užsieniečio pasas išduodamas neatsižvelgiant į užsienio valstybės piliečio amžių.

Dokumentus dėl užsieniečio paso išdavimo ar pakeitimo ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, užsienio valstybės pilietis migracijos tarnybai pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus šiuos atvejus:

  1. Užsienio valstybės piliečio iki 18 metų dokumentus užsieniečio pasui gauti ar pakeisti ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba gyvena skyrium, užsienio valstybės piliečio iki 18 metų dokumentus užsieniečio pasui gauti ar pakeisti ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas užsienio valstybės piliečio iki 18 metų dokumentų užsieniečio pasui gauti ar pakeisti ir nuotraukų, kai jas pateikti būtina, nepateikia, tai atsižvelgus į vaiko interesus užsieniečio pasas užsienio valstybės piliečiui iki 18 metų gali būti išduotas ar pakeistas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nė vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas negali pateikti dokumentų užsieniečio pasui gauti ar pakeisti, ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo. Šis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikia užsienio valstybės piliečio iki 18 metų dokumentus dėl užsieniečio paso gavimo ar pakeitimo ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina. Pateikiant dokumentus dėl užsieniečio paso išdavimo ar pakeitimo užsienio valstybės piliečiui nuo 1 iki 18 metų, turi dalyvauti ir šis užsienio valstybės pilietis.
  2. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) užsienio valstybės piliečio dokumentus užsieniečio pasui gauti ar pakeisti ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia jo globėjas (rūpintojas), kartu jis pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantį dokumentą. Pateikiant dokumentus dėl užsieniečio paso išdavimo ar pakeitimo neveiksniam (ribotai veiksniam) užsienio valstybės piliečiui, turi dalyvauti ir šis užsienio valstybės pilietis.
  3. Užsienio valstybės piliečio, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą pateikti dokumentų užsieniečio pasui gauti ar pakeisti, šiuos dokumentus ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia jo įgaliotas asmuo, kartu jis pateikia notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Užsienio valstybės piliečio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą, asmens tapatybę ir parašą patvirtina ir užsienio valstybės piliečio biometrinius duomenis nuskaito pas užsienio valstybės pilietį nuvykęs įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

Užsieniečio pasas užsienio valstybės piliečio prašymu gali būti pakeistas, jeigu yra Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 37 straipsnyje nustatyti užsieniečio paso išdavimo pagrindai ir jeigu:

  1. užsienio valstybės pilietis pakeičia asmens duomenis;
  2. užsieniečio pase yra netikslių įrašų;
  3. išnaudoti vizoms skirti lapai;
  4. užsieniečio pasas tapo netinkamas naudoti (dėl susidėvėjimo ar pasikeitusios užsienio valstybės piliečio išvaizdos);
  5. pasibaigė užsieniečio paso galiojimo laikas. Užsieniečio pasas gali būti pakeistas ir tuo atveju, jeigu iki užsieniečio paso galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei 6 mėnesiai. 
                                                                                                                                      Grįžti

 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-16 13:50:11