Pateikiami dokumentai

Valstybės rinkliavą už užsieniečio paso išdavimą ar keitimą užsienio valstybės pilietis privalo sumokėti prieš pateikdamas prašymą išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą. Šis reikalavimas netaikomas užsienio valstybės piliečiams, kurie pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 52-1484) yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos mokėjimo.

Užsieniečio pasui gauti ar pakeisti užsienio valstybės pilietis migracijos tarnybai turi pateikti:

 1. nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą (šį prašymą kompiuteryje užpildo ir išspausdina dokumentus dėl užsieniečio paso išdavimo ar pakeitimo priimantis migracijos tarnybos valstybės tarnautojas);
 2. laisvos formos išsamų paaiškinimą dėl objektyvių priežasčių, kliudančių gauti galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, skirtą vykti į užsienio valstybę ir pripažintą Lietuvos Respublikoje (toliau – kelionės dokumentas), iš savo kilmės valstybės kompetentingų įstaigų, ir / ar dokumentus, patvirtinančius, kad negali gauti kelionės dokumento iš savo kilmės valstybės kompetentingų įstaigų;
 3. laisvos formos išsamų paaiškinimą dėl kelionės dokumento pametimo aplinkybių ir / ar dokumentus, patvirtinančius kelionės dokumento pametimą, jeigu kelionės dokumentas pamestas;
 4. laisvos formos išsamų paaiškinimą dėl kelionės dokumento sunaikinimo aplinkybių ir / ar dokumentus, patvirtinančius kelionės dokumento sunaikinimą, jeigu kelionės dokumentas sunaikintas;
 5. galiojantį leidimą gyventi (leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), kuris turi galioti ne trumpiau nei 4 mėnesius;
 6. negaliojantį kelionės dokumentą, jei jį turi;
 7. užsieniečio pasą, kai jį keičia;
 8. laisvos formos išsamų paaiškinimą dėl užsieniečio paso praradimo aplinkybių ir / ar dokumentus, patvirtinančius užsieniečio paso praradimą, jeigu užsieniečio pasą prašoma išduoti vietoj prarasto užsieniečio paso.

PASTABOS:

 1. Prieš pateikdamas prašymą išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą, užsienio valstybės pilietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už užsieniečio paso išdavimą ar keitimą. Jeigu užsienio valstybės pilietis pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 52-1484) atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.
 2. Jeigu užsienio valstybės pilietis iki vienų metų amžiaus nedalyvauja pateikiant jo dokumentus užsieniečio pasui gauti ar pakeisti arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti užsienio valstybės piliečio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga, arba užsienio valstybės pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos, tai užsieniečio pasui gauti ar pakeisti užsienio valstybės pilietis arba užsieniečio iki vienų metų amžiaus dokumentus užsieniečio pasui gauti ar pakeisti pateikiantis asmuo migracijos tarnybai turi pateikti dvi tapačias (iš to paties negatyvo) užsienio valstybės piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma užsienio valstybės piliečio vardas (-ai) ir pavardė), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362, 2006, Nr. 93-3657).
 3. Jeigu pateikiami ne visi nurodyti dokumentai arba jeigu nepateikiamos nuotraukos, kai jas pateikti būtina, pateikti dokumentai (ir nuotraukos, jeigu jos buvo pateiktos) grąžinami užsienio valstybės piliečiui, žodžiu paaiškinama, kodėl jie grąžinami ir ko reikia, kad dokumentai būtų priimti.
 4. Jeigu užsienio valstybės pilietis užsieniečio pasui gauti ar pakeisti pateikia leidimą gyventi, kuris galioja trumpiau nei 4 mėnesius, ar nebetinkamą naudoti leidimą gyventi arba užsieniečio pasą keičia dėl netikslių įrašų jame ar užsienio valstybės piliečiui pakeitus asmens duomenis, tai nurodyti dokumentai ir nuotraukos, kai jas pateikti būtina, priimami tik po to, kai pakeičiamas leidimas gyventi ir kai duomenys apie užsienio valstybės pilietį yra pakeisti ar patikslinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 5. Užsienio valstybės pilietis, kurio turimas leidimas gyventi galioja trumpiau nei 4 mėnesius arba yra nebetinkamas naudoti, teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas prašymą įforminti leidimą gyventi, kartu gali pateikti dokumentus užsieniečio pasui gauti ar pakeisti, jeigu jo duomenys (vardas (-ai), pavardė, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas, lytis) Lietuvos Respublikos gyventojų registre yra tikslūs ir jeigu teisės aktų nustatytais atvejais nereikia nuskaityti jo pirštų atspaudų. Prašymas išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą laikomas priimtu ir pradedamas nagrinėti tik išrašius naują leidimą gyventi.
 6. Migracijos tarnybai pateiktas leidimas gyventi, negaliojantis kelionės dokumentas, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir užsieniečio pasas, sutikrinus duomenis, grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Keičiamas užsieniečio pasas užsienio valstybės piliečiui grąžinamas, iki jam bus išduotas naujas užsieniečio pasas. 
                                                                                                                                      Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-16 13:51:39