Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimas

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (toliau – Pilietybės įstatymas) 12 straipsnyje nustatyta, kad lietuvių kilmės asmenims jų prašymu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduodami jų lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai – lietuvių kilmę patvirtinantys pažymėjimai.
 
Pilietybės įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžta, kad lietuvių kilmės asmuo yra asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu.
 
Asmenys, nuolat gyvenantys užsienyje, prašymą išduoti (pakeisti) lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą bei prie jo pridedamus dokumentus paduoda tiesiogiai atvykę į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priimamąjį arba per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, o asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, – per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą (toliau – teritorinė policijos įstaiga).
 
Prašymą išduoti (pakeisti) lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą asmuo pateikia asmeniškai. Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų prašymus išduoti (pakeisti) lietuvių kilmės pažymėjimą paduoda jų atstovai.
 
Jeigu prašymą išduoti (pakeisti) lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą pateikia asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 
Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) prašyme išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „( )“ ir „/“.
 
Asmuo, turintis keletą vardų arba dvigubą pavardę, kurie sudaro daugiau negu 31 ženklą (vardai ir pavardė atskirai), įrašo pasirinktą (-us) vardą (-us) ar pirmą dvigubos pavardės dalį pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus be diakritinių ženklų.
 
Asmens prašymas išduoti (pakeisti) lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjamas ir atitinkamas sprendimas priimamas Migracijos departamente.
 
Apie Migracijos departamento priimtą sprendimą asmeniui pranešama jo pasirinktu būdu.
 
Išrašytą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą asmuo gali atsiimti Migracijos departamente, Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienio valstybėje arba teritorinėje policijos įstaigoje asmeniškai arba per savo atstovą. Jeigu išrašytą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą paima asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 
Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas išduodamas asmens prašymu neribotam laikui.
 
Prie prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą asmuo pateikia:
  1. kelionės ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus. Lietuvių kilmę patvirtina dokumentai, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, taip pat asmens rašytinis pareiškimas, kuriuo jis deklaruoja, kad laiko save lietuviu;
  3. dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su asmeniu, kuris yra ar buvo lietuvis, jeigu dėl lietuvių kilmės pažymėjimo kreipiasi jo vaikas ar vaikaitis;
  4. vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys  pateiktuose dokumentuose nesutampa su kelionės dokumento ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis;
  5. dvi tapačias 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukas.
Prie prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą asmuo pateikia:
  1. kelionės ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą;
  3. vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys keisti po lietuvių kilmės pažymėjimo išdavimo;
  4. dvi tapačias 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukas.
Prašymas išduoti (pakeisti) lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą pildomas lietuvių kalba.
 
Jeigu asmuo pateikia dokumentų kopijas, jų tikrumas turi būti patvirtintas notaro.
 
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, bei išversti į lietuvių kalbą (išskyrus kelionės dokumentus, įtrauktus į Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą, patvirtintą užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-101/1V-397).
 
Asmuo, teikiantis prašymą išduoti (pakeisti) lietuvių kilmės pažymėjimą Migracijos departamentui ar teritorinei policijos įstaigai, dokumentų pateikimo metu sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto dydžio valstybės rinkliavą už prašymo išduoti arba pakeisti lietuvių kilmės pažymėjimą nagrinėjimą (už prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą – 12 Eur; už prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą – 6,30 Eur ir rinkliavą už pažymėjimo išdavimą (už lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimą – 2,90 Eur, kurią gali sumokėti iki pažymėjimo išdavimo dienos).
 
Asmuo, pateikdamas konsulinei įstaigai prašymą išduoti (pakeisti) lietuvių kilmės pažymėjimą, privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto dydžio konsulinį mokestį už dokumentų dėl lietuvių kilmės pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą.
 
Pastaba. Asmuo valstybės rinkliavą už prašymo išduoti (pakeisti) lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą ir už lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimą gali sumokėti bet kuriame šalies mieste (rajone), neatsižvelgiant į tai, kur pateikia dokumentus.
 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-17 15:58:12