Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka

Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka – Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas netaikant natūralizacijos sąlygų lietuvių kilmės asmeniui, kuris nėra buvęs Lietuvos Respublikos piliečiu.

Lietuvių kilmės asmuo – tai asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu.

Lietuvių kilmės asmenys, niekada neturėję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi teisę supaprastinta tvarka įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje šalyje – jie nuolat gyvena.

Lietuvių kilmės asmenys, niekada neturėję Lietuvos Respublikos pilietybės, gali įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka, jeigu:

  • jie nėra kitos valstybės piliečiai; 
  • nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama, t. y. Lietuvos Respublikos pilietybė supaprastinta tvarka neteikiama asmenims, kurie: 
    • rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinius nusikaltimus – agresiją, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus; 
    • rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamas veikas prieš Lietuvos Respubliką; 
    • iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje buvo bausti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje buvo bausti už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiame punkte nurodytus nusikaltimus, ar neišnyko; 
    • įstatymų nustatyta tvarka neturi teisės gauti dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Pateikiami dokumentai

 Dokumentų pateikimo vieta 

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka ir prie jo pridedamus dokumentus paduoda Respublikos Prezidentui per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą, o asmenys, gyvenantys užsienyje, – per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, Vilnius).

Prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, išskyrus asmens pareiškimą, kad atsisako kitos valstybės pilietybės, rašomas lietuvių kalba, o prie jo pridedami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jeigu jie surašyti ne lietuvių kalba.

Jeigu asmuo pateikia dokumentų kopijas, jos turi būti patvirtintos notaro.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai, asmens pareiškimas, kad jis atsisako kitos valstybės pilietybės, ir jo oficialus vertimas į valstybės, kurios pilietis asmuo yra, valstybinę kalbą turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Asmuo turi sumokėti 50 Eur valstybės rinkliavą už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka nagrinėjimą.

Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo.

Pastaba. Asmuo valstybės rinkliavą už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą gali sumokėti bet kuriame šalies mieste (rajone), nesvarbu, kur pateikia dokumentus.

Respublikos Prezidentui dekretu suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę, asmuo privalo prisiekti Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečio teisės ir pareigos atsiranda tik asmeniui prisiekus Lietuvos Respublikai.

Neprisiekusių Lietuvos Respublikai asmenų pakartotinai paduoti prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai šį terminą asmuo praleidžia dėl ypač svarbių priežasčių.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-15 15:08:44