Negaliojantis dokumentas

Kelionės dokumentas negalioja:

 1. pasibaigus jo galiojimo laikui;
 2. paskelbus jį negaliojančiu, t. y. į asmens dokumentų išrašymo sistemą įvedus duomenis apie kelionės dokumento negaliojimą;
 3. asmeniui be pilietybės mirus.

Kelionės dokumentas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu:

 1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priėmė sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas ar pakeistas neteisėtai ir turi būti iš asmens be pilietybės paimtas ir sunaikintas;
 2. kelionės dokumentas yra suklastotas;
 3. kelionės dokumentas yra prarastas;
 4. asmuo be pilietybės įgijo Lietuvos Respublikos ar kurios nors kitos valstybės pilietybę;
 5. panaikintas asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi, išskyrus atvejį, kai panaikintas asmens be pilietybės, kuris iš Lietuvos Respublikos išvyksta gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei šešiems mėnesiams, leidimas gyventi;
 6. kelionės dokumentas yra pakeistas;
 7. asmuo be pilietybės kelionės dokumento, kurio galiojimo laikas ilgesnis nei šeši mėnesiai, neatsiėmė per šešis mėnesius nuo jo išrašymo dienos;
 8. asmuo be pilietybės atsisakė kelionės dokumento.

Asmuo be pilietybės turi nedelsdamas grąžinti kelionės dokumentą migracijos tarnybai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje, jeigu:

 1. jis gavo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo priimto sprendimo, kad kelionės dokumentas šiam asmeniui be pilietybės išduotas ar pakeistas neteisėtai ir turi būti iš jo paimamas ir sunaikinamas, kopiją;
 2. jis įgijo Lietuvos Respublikos ar kurios nors kitos valstybės pilietybę;
 3. jis atsisakė kelionės dokumento;
 4. jo turimas leidimas gyventi panaikintas, išskyrus atvejį, kai panaikintas asmens be pilietybės, išvykstančio iš Lietuvos Respublikos gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei šešiems mėnesiams, leidimas gyventi.

Asmuo be pilietybės, praradęs kelionės dokumentą, laisvos formos raštišką pranešimą apie kelionės dokumento praradimą turi asmeniškai pateikti migracijos tarnybai ar bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, o esantis užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje. Šiame pranešime asmuo be pilietybės turi nurodyti kelionės dokumento praradimo aplinkybes ir prarasto kelionės dokumento duomenis (jei juos žino). 

Pranešimą apie prarastą kelionės dokumentą užsienietis taip pat gali pateikti elektroniniu būdu prisijungę prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

 

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-22 13:43:52