Kokius dokumentus būtina pateikti ES piliečiui dėl pažymos jo teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo?

ES pilietis turi pateikti:

    • nustatytos formos prašymą išduoti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti;
    • galiojantį ES piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę; 
    • dokumentus, patvirtinančius Įstatymo nustatytą teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo, suteikimo ir pažymos išdavimo pagrindą*;
    • jeigu prašyme nurodyti ES piliečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.);
    • jeigu valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą už ES pilietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta ES piliečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

*Šis reikalavimas netaikomas ES piliečiui, jeigu jam yra išduotas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas arba jeigu Migracijos departamentas yra priėmęs sprendimą dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo ar sprendimą išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą. 

Pastaba. Įstatymo 104 straipsnio 2 dalye nurodytas Įstatymo 104 straipsnio 1 dalyje nurodyto ES piliečio šeimos narys ar kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, taip pat Įstatymo 105 straipsnio 4 dalyje nurodytas Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens šeimos narys negali pateikti prašymo, jei Įstatymo 104 straipsnio 1 dalyje nurodytam ES piliečiui ar 105 straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui nėra išduotas dokumentas, patvirtinantis jo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba jei šis asmuo nėra pateikęs prašymo išduoti pažymą ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę.

Prašymas pildomas lietuvių kalba, ES piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) jame rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal ES piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės (toliau – kelionės dokumentas) lotyniškus įrašus. ES pilietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“.

Kartu su minėtu prašymu pateikiami užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertimą atlikusio vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar ES teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Prieš pateikdamas prašymą išduoti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, ES pilietis privalo sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už šios pažymos išdavimą arba keitimą.

Grįžti 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-09 09:32:59