Informacijos teikimas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsniu asmens duomenys vienkartinio teikimo atveju teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalį pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą (jeigu toks kodas buvo suteiktas). Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Atsižvelgiant į tai, kad teikiant asmens duomenis būtina nustatyti pareiškėjo tapatybę ir siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kad asmens duomenys nebūtų teikiami tretiesiems asmenims, telefonu ir elektroniniu paštu informacija apie asmens duomenis neteikiama, teikiama tik bendro pobūdžio informacija Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimais.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-10 10:56:42