Spausdinti

2015-02-27  Kovo 1 d. – nauji įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai

2015 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas (toliau – pakeitimo įstatymas) – tokia įsigaliojimo data numatyta 2014 m. gruodžio 9 d. priimtame pakeitimo įstatyme  (TAR numeris 2014-19923).

Pokyčiai leidimų gyventi išdavimo tvarkose

Pakeitimo įstatymu yra perkeltos 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių nuostatos. Įgyvendinant šios direktyvos nuostatas, nustatoma viena procedūra leidimui laikinai gyventi išduoti užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį:pateikus prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) ir Lietuvos darbo biržai priėmus sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams (išskyrus tuos atvejus, kai užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti), bus išduodamas leidimas laikinai gyventi, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje.

Leidimas laikinai gyventi bus išduodamas darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau nei dvejiems metams.

Kad Lietuvos darbo birža priimtų sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams, darbdavys turės pateikti teritorinei darbo biržai prašymą priimti minėtą sprendimą. Tai turės būti atlikta prieš priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo.

Pakeitimo įstatyme išvardijami visi atvejai, kai užsienietis, norintis dirbti Lietuvos Respublikoje, privalo įsigyti leidimą dirbti (žr. pakeisto įstatymo 57 str.) ir kai leidimo dirbti nereikalaujama (žr. pakeisto įstatymo 58 str.).

Pakeitimo įstatymu taip pat praplečiamas ir pateikiamas baigtinis sąrašas atvejų, kai užsienietis gali gauti leidimą laikinai gyventi teisėtos veiklos pagrindu. Į sąrašą įtraukiami sportininkai, treneriai, atlikėjai, akredituoti žurnalistai, Lietuvoje pripažįstamų religinių bendrijų nariai ir dvasininkai, užsieniečiai, atvykstantys vykdyti vyriausybinių programų, savanoriai. Šie asmenys, kad pagrįstų atvykimo tikslą, kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi ir kitais dokumentais turės pateikti juos priimančio juridinio asmens tarpininkavimo raštą ir dokumentus, patvirtinančius jų statusą (pvz., sportinės veiklos sutartį, dalyvavimą konkrečiose programose patvirtinančius dokumentus). Žurnalistai atvykimo tikslui pagrįsti turės pateikti akreditavimo kortelę.

Pažymėtina tai, kad pakeitimo įstatymas suteikia galimybę sustabdyti užsieniečio prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo terminą tuo atveju, kai užsienietis nepateikia visų būtinų duomenų ir dokumentų. Tokiu atveju užsieniečiui bus siunčiamas pranešimas, kad per nustatytą laiką pateiktų trūkstamus dokumentus. Jei užsienietis per nustatytą laiką nepateiktų prašomų dokumentų, bus priimamas sprendimas neišduoti ar nepakeisti leidimo gyventi.

Pokyčiai vizų procedūroje

Pakeitimo įstatymas nacionalinės teisės nuostatas suderina su naujausiais ES teisės aktais, kuriais keičiama Šengeno erdvėje išbūto laiko skaičiavimo tvarka. Vietoj buvusios 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį taisyklės įvedama taisyklė „ne ilgiau nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“. Plačiau apie šią taisyklę skaitykite Europos Komisijos interneto puslapyje.

Kartu informuojame, kad netrukus Šengeno kalkuliatoriumi, kuris leidžia skaičiuoti Šengeno erdvėje išbūtą laiką, bus galima naudotis ir Migracijos departamento interneto svetainėje.

Pokyčiai prieglobsčio procedūrose

Pakeitimo įstatymu perkeltos 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (toliau – direktyva 2011/95/ES) nuostatos.

Pakeitimo įstatymu buvo įtvirtinta prieglobsčio Lietuvos Respublikoje sąvoka, neapimanti laikinosios apsaugos. Sprendimą dėl laikinosios apsaugos mechanizmo taikymo nuo šiol priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė, esant Europos Sąjungos Tarybos sprendimui, kad yra trečiųjų šalių piliečių antplūdis į Europos Sąjungą.

Pakeitimo įstatymu buvo patikslinti papildomos apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje kriterijai, sulygintos pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą gavusių asmenų teisės, išsamiau reglamentuotas prašymo suteikti prieglobstį vertinimas, nustatyta, kad papildomą apsaugą gavusiam užsieniečiui leidimas laikinai gyventi išduodamas dvejiems metams, kaip to reikalauja direktyva 2011/95/ES (šiuo metu toks leidimas išduodamas vieneriems metams), pagal direktyvą 2011/95/ES reglamentuotos prieglobsčio Lietuvos Respublikoje nesuteikimo priežastys ir suteikto prieglobsčio panaikinimo pagrindai bei numatytas pagrindas panaikinti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, išduotą pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje gavusiam užsieniečiui, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka jam suteiktas statusas panaikinamas.

Su kitomis pakeitimo įstatymo nuostatomis galite susipažinti čia.

Atgal