PRIESAIKA LIETUVOS RESPUBLIKAI

 Viešai ir iškilmingai prisiekti Lietuvos Respublikai privalo:

 • asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta supaprastinta tvarka;
 • asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta natūralizacijos tvarka;
 • asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta išimties tvarka;
 • asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė grąžinta;
 • asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais.

Kur kreiptis

Asmuo dėl priesaikos Lietuvos Respublikai kreipiasi į teritorines policijos įstaigas, Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) arba Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (toliau – konsulinė įstaiga) tiesiogiai atvykęs į atitinkamą įstaigą, registruotu paštu arba per pasiuntinį.

Pateikiami dokumentai:

 • laisvos formos prašymas leisti prisiekti Lietuvos Respublikai (toliau – prašymas prisiekti). Prašyme prisiekti turi būti nurodytas asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), Respublikos Prezidento dekreto, kuriuo asmeniui suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė, data ir numeris, taip pat vieta (Vidaus reikalų ministerija ar atitinkama konsulinė įstaiga), kurioje asmuo pageidauja prisiekti Lietuvos Respublikai, adresas, kuriuo asmeniui bus pranešta apie priesaikos Lietuvos Respublikai datą, laiką ir vietą, telefono pasiteirauti numeris;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu paštu arba perduodami per pasiuntinį, kartu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę ją turėjo. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kurie:
  • buvo ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijo kitos valstybės pilietybę (yra jų palikuonys);
  • pasitraukė iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijo kitos valstybės pilietybę (yra jų palikuonys);
  • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdami kitos valstybės piliečiai;
  • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdami pabėgėlio statusą Lietuvoje;
  • yra piliečiai tokios valstybės, kurios teisėje nenustatyta jos pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros neatitinka protingumo kriterijų vidaus reikalų ministro sprendimu.

Reikalavimas pateikti kitos valstybės pilietybės netekimo įrodymus netaikomas tais atvejais, kai kitos valstybės teisėje nenustatyta jos pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros neatitinka protingumo kriterijų vidaus reikalų ministro sprendimu (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (toliau – Pilietybės įstatymas) 23 straipsnio 9 dalis).

Jeigu kitos valstybės teisėje nenustatyta jos pilietybės atsisakymo arba netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros, asmens manymu, neatitinka protingumo kriterijų, asmuo pateikia notaro patvirtintą pareiškimą, kad atsisako turimos kitos valstybės pilietybės (toliau – pareiškimas). Asmuo taip pat pateikia pareiškimo oficialų vertimą į valstybės, kurios pilietis jis yra, valstybinę kalbą, jeigu toks pareiškimas surašytas lietuvių ar kitos valstybės kalba.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai, asmens pareiškimas ir jo vertimas į valstybės, kurios pilietis jis yra, valstybinę kalbą turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Jei asmuo, kuris kreipėsi su prašymu prisiekti, dėl neįgalumo to padaryti negali, prie anksčiau minėtų dokumentų turi pateikti ir jo neįgalumą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 7 dalis).

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu paštu arba perduodami per pasiuntinį, kartu turi būti pateikiamos dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo ją turėjo, kopijos, o originalai pateikiami priesaiką priimančiam asmeniui priesaikos Lietuvos Respublikai dieną.

Laikas, per kurį asmuo turi prisiekti:

 • asmuo be pilietybės arba asmuo, kuris yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, taip pat asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka, turi prisiekti per 6 mėnesius nuo dienos, kurią įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo (Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punktas);
 • asmuo, kuris yra raštu pareiškęs savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė, turi prisiekti per 2 metus nuo dienos, kurią įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ar grąžinimo (Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Priesaikos Lietuvos Respublikai vieta

Jeigu asmuo pageidauja Lietuvos Respublikai prisiekti Vidaus reikalų ministerijoje, Migracijos departamentas, gavęs asmens prašymą prisiekti ir kitus dokumentus, Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nustato priesaikos Lietuvos Respublikai Vidaus reikalų ministerijoje datą, laiką ir vietą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priesaikos Lietuvos Respublikai datos, laiko ir vietos nustatymo raštu praneša apie tai asmeniui.

Jeigu asmuo pageidauja prisiekti Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje, konsulinė įstaiga, gavusi asmens prašymą prisiekti ir kitus dokumentus, Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nustato priesaikos Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje datą, laiką ir vietą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priesaikos Lietuvos Respublikai datos, laiko ir vietos nustatymo raštu praneša apie tai asmeniui.

Priesaika Lietuvos Respublikai Vidaus reikalų ministerijoje ar konsulinėje įstaigoje Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju turi būti priimta ne vėliau kaip per 3 mėnesius, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo prašymo prisiekti ir reikiamų dokumentų gavimo Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje dienos.

Asmuo prisiekia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Asmens priesaiką Vidaus reikalų ministerijoje priima vidaus reikalų ministras ar jo įgaliotas viceministras, o diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje – diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovas.

Priesaikos tekstas

Prisiekiantis Lietuvos Respublikai asmuo pasirenka vieną iš Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytų priesaikos Lietuvos Respublikai tekstų:

1) „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, be išlygų prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus. Tepadeda man Dievas.“;

2) „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, be išlygų prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus.“

Priesaikos Lietuvos Respublikai tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad asmuo neprisiekė.

Asmuo, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgyja supaprastinta tvarka, natūralizacijos tvarka, išimties tvarka, ją grąžinus, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais,Lietuvos Respublikos piliečiu tampa ir Lietuvos Respublikos piliečio teises, laisves ir pareigas įgyja tik po to, kai prisiekia Lietuvos Respublikai.

PASTABA. Prisiekiant Lietuvos Respublikai gali dalyvauti prisiekiančio asmens artimieji, kiti svečiai, žiniasklaidos atstovai.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-26 12:20:41