KOKIUS DOKUMENTUS BŪTINA PATEIKTI DĖL ES LEIDIMO NUOLAT GYVENTI KORTELĖS IŠDAVIMO ES PILIEČIO ŠEIMOS NARIUI, KURIS NĖRA ES PILIETIS?

Užsienietis turi pateikti:

  • nustatytos formos prašymą išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę;
  • galiojantį kelionės dokumentą;
  • dokumentus, patvirtinančius Įstatymo nustatytą teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo, suteikimo ir ES leidimo nuolat gyventi kortelės išdavimo pagrindą;
  •  jeigu prašyme nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.);
  • jeigu valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti kortelę tvarkymą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma;
  • jeigu valstybės rinkliavą už kortelės išdavimą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

ES piliečio, nurodyto Įstatymo 104 straipsnio 1 dalyje, šeimos narys ar kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, taip pat Įstatymo 105 straipsnio 4 dalyje nurodytas Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens šeimos narys negali pateikti prašymo išduoti kortelę, jei Įstatymo 104 straipsnio 1 dalyje nurodytam ES piliečiui ar 105 straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui nėra išduotas dokumentas, patvirtinantis jo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba jei šis asmuo nėra pateikęs prašymo patvirtinti jo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar išduoti kortelę

Prašymas išduoti kortelę pildomas lietuvių kalba, ES piliečio šeimos nario ar kito asmens, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise (toliau – užsienietis), vardas (-ai) ir pavardė (-ės) jame rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsienietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“.

Kartu su minėtu prašymu pateikiami užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertimą atlikusio vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar ES teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Prieš pateikdamas prašymą išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę, užsienietis privalo sumokėti 20 Eur valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę tvarkymą.

Grįžti 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-09 09:36:33