Komisijos ir darbo grupės

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvauja:

Pilietybės reikalų komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. rugsėjo 6 d. dekretu Nr.1K-812, veikloje;

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti komisijos, patvirtintos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-130, veikloje;

Europos pabėgėlių fondo projektų atrankos ir priežiūros komiteto, kurio sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-70 ,,Dėl Europos pabėgėlių fondo projektų atrankos ir priežiūros komiteto sudėties patvirtinimo“, veikloje;

Europos pabėgėlių fondo (EPF) ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) projektų metu sukurtiems produktams vertinti darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-50 ,,Dėl darbo grupės Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai projektų metu sukurtiems produktams vertinti sudėties patvirtinimo“, veikloje.

Europos grąžinimo fondo priežiūros ir projektų atrankos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-361 ,,Dėl Europos grąžinimo fondo priežiūros ir projektų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“, veikloje;

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinei 2014–2020 m. programai parengti darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-322 ,,Dėl darbo grupės, skirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinei 2014–2020 m. programai parengti“, veikloje;

Prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-249 ,,Dėl prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos sudarymo“, veikloje;

Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės organizavimo bei koordinavimo sistemai tobulinti darbo grupės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-545 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-302 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“, veikloje;

Lietuvos verslumo 2014–2020 metų veiksmų plano projekto parengimo darbo grupėje, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gegužės mėn. įsakymu, veikloje;

Tarpinstitucinės darbo grupės Rytų partnerystės politikos įgyvendinimui koordinuoti, sudarytos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-4 "Dėl tarpinstitucinės darbo grupės Rytų partnerystės politikos įgyvendinimui koordinuoti sudarymo", veikloje.

 

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos:

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomo ir naudojamo patikėjimo teise valstybės trumpalaikio materialiojo turto likvidavimo komisija, sudaryta Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3K-71 ,,Dėl likvidavimo komisijos sudarymo“;

Valstybės trumpalaikio materialiojo turto, valdomo ir naudojamo patikėjimo teise Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti ir nurašymo komisija, sudaryta Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3K-73 ,,Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo komisijos sudarymo“;

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialioji ekspertų komisija, patvirtinta Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3K-41 ,,Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialiosios ekspertų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“;

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija, patvirtinta Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3K-92 ,,Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“;

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisija, sudaryta Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 3K-68 ,,Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisijos sudarymo“.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-12 13:57:42