Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Leidimo nuolat gyventi įforminimas

Leidimo nuolat gyventi įforminimas – tai šio leidimo išrašymas Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Leidimas nuolat gyventi bendra tvarka įforminamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o skubos tvarka – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi pateikimo teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui.

Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Kur kreiptis ir ką pateikti dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo?

Užsienietis sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laikotarpiu gali kreiptis į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kurio aptarnaujamojoje teritorijoje jis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo.

Prieš pateikdamas prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi, užsienietis privalo sumokėti 28 Eur dydžio valstybės rinkliavą už leidimo nuolat gyventi įforminimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas. Jeigu valstybės rinkliavą už leidimo nuolat gyventi įforminimą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

Pastaba. Jeigu leidimas nuolat gyventi įforminamas per terminą, perpus trumpesnį už įstatyme nustatytą ilgiausią terminą, valstybės rinkliava didinama du kartus.

Leidimui nuolat gyventi įforminti užsienietis*, išskyrus užsienietį, kuris gavo pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje, turi pateikti:  

1)   nustatytos formos prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi (šį prašymą užpildo ir išspausdina įgaliotas teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinio valstybės tarnautojas);

2)   galiojantį kelionės dokumentą;

3)   dvi tapačias (iš to paties negatyvo) užsieniečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė), atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569, jeigu užsienietis iki 1 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą įforminti jam leidimą nuolat gyventi arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga, arba jeigu užsienietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos;

4)   jeigu užsieniečio pateiktuose dokumentuose leidimui nuolat gyventi įforminti įrašyti jo asmens duomenys, kurie turi būti įrašyti į leidimą nuolat gyventi, nesutampa su jo duomenimis Lietuvos Respublikos gyventojų registre – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.)**;

5)   sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, kai Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo  nustatytais atvejais užsienietis nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 715 „Dėl įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikos laikotarpiu užsieniečiui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas“ nustatytais atvejais ir tvarka patvirtintą Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas***;

6)   jeigu leidimą nuolat gyventi pagal įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktą siekia gauti užsienietis, prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo metu gyvenęs užsienio valstybėje, arba jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi pagal įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 1 dalies 3 ar 10 punktą ar pagal įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 7 dalį – dokumentus, patvirtinančius, kad į Lietuvos Respubliką atvyko gyventi (užsienio valstybės išduotas dokumentas, kuriame nurodyta, kad užsienietis išvyko gyventi į Lietuvos Respubliką; jeigu užsienietis į Lietuvos Respubliką gyventi atvyko iš valstybės, kurioje jos gyventojų išvykimo gyventi į užsienio valstybes tvarka nėra reglamentuota, – dokumentai apie užsieniečio ar jo nepilnamečių vaikų ugdymą Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar mokymąsi Lietuvos Respublikoje, dokumentai, patvirtinantys asmeninį turtą sudarančių daiktų gabenimą iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką, ar kt.).

Užsienietis, kuris gavo pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje, leidimui nuolat gyventi įforminti turi pateikti 1–4 punktuose nurodytus dokumentus bei nuotraukas, kai jas pateikti būtina, ir užsieniečio registracijos pažymėjimą.

PASTABOS:

*  Užsieniečio, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka ar lietuvių kilmės asmens, šeimos narys, siekiantis gauti leidimą nuolat gyventi tuo pagrindu, kad atvyksta gyventi kartu su užsieniečiu, turinčiu teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka ar lietuvių kilmės asmeniu, ir kartu gyvenančiu, negali prašyti įforminti leidimą nuolat gyventi anksčiau negu užsienietis, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka ar lietuvių kilmės asmuo.

**   Pateikiami dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

*** Šis reikalavimas netaikomas užsieniečiui, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), užsieniečiui, kuriam leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis, arba dėl valstybės saugumo interesų, taip pat užsieniečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra lietuvių kilmės asmuo.

Kas ir kur atsiima leidimą nuolat gyventi?


Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-26 15:52:39