Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Leidimo nuolat gyventi keitimas

Pagal įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 2 dalį, leidimas nuolat gyventi užsieniečio nustatytos formos prašymu gali būti pakeistas, jeigu:

1) užsienietis pakeičia asmens duomenis;

2) leidimas nuolat gyventi tapo netinkamas naudoti;

3) pasibaigia leidimo nuolat gyventi galiojimas;

4) leidime nuolat gyventi yra netikslių įrašų;

5) leidimas nuolat gyventi yra prarastas.

Kada pateikiamas prašymas dėl leidimo nuolat gyventi pakeitimo?

Kiek laiko nagrinėjamas užsieniečio prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi?

Kur kreiptis ir ką pateikti dėl leidimo nuolat gyventi pakeitimo?

Nustatytos formos prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi užsienietis pateikia teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamojoje teritorijoje jis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Prieš pateikdamas prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi, užsienietis privalo sumokėti 11 Eur valstybės rinkliavą už prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą ir 28 Eur už pakeisto leidimo nuolat gyventi įforminimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas. Jeigu valstybės rinkliavą už prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą ir už pakeisto leidimo nuolat gyventi įforminimą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

Pastaba. Jeigu prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjamas ir leidimas nuolat gyventi įforminamas per terminą, perpus trumpesnį už įstatyme nustatytą ilgiausią terminą, valstybės rinkliava didinama du kartus.

Leidimui nuolat gyventi pakeisti užsienietis turi pateikti :

1)   nustatytos formos prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi*;

2)   prašomą pakeisti leidimą nuolat gyventi, jei jis nėra prarastas;

3)   nustatytos formos prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi (šį prašymą užpildo ir išspausdina įgaliotas teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinio valstybės tarnautojas);

4)   galiojantį kelionės dokumentą;

5)   dvi tapačias (iš to paties negatyvo) užsieniečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė), atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569, jeigu užsienietis iki 1 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą įforminti jam leidimą nuolat gyventi arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga, arba jeigu užsienietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos;

6)   jeigu užsieniečio pateiktuose dokumentuose leidimui nuolat gyventi įforminti įrašyti jo asmens duomenys, kurie turi būti įrašyti į leidimą nuolat gyventi, nesutampa su jo duomenimis Lietuvos Respublikos gyventojų registre – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.)**;

PASTABOS:

* Prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) juose rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal  kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsienietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, ir „( )“.

**   Pateikiami dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Kas ir kur atsiima leidimą nuolat gyventi?

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-10 17:20:22