Spausdinti

2018-02-26  Dėl informacijos teikimo

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsniu asmens duomenys vienkartinio teikimo atveju teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau – Taisyklės) nuostatomis, prašymus, kurių nagrinėjimas susijęs su asmens duomenų tvarkymu, asmenys ar jų atstovai gali pateikti tiesiogiai atvykę į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, Vilnius), atsiuntę prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis (el. paštu mdinfo@vrm.lt; prašymas raštu, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Jei prašymas pateikimas paštu, kartu su juo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Pagal Taisyklių 17 punktą atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipdamasis asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus duomenis ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atsižvelgiant į tai, kad teikiant asmens duomenis būtina nustatyti pareiškėjo tapatybę ir siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kad asmens duomenys nebūtų teikiami tretiesiems asmenims, telefonu ir elektroniniu paštu informacija apie asmens duomenis neteikiama, teikiama tik bendro pobūdžio informacija Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimais.

Atgal