Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Fizinio asmens prašymas patvirtinti kvietimą

Fizinio asmens prašymą patvirtinti kvietimą pateikia asmuo, kuriam sukako 18 metų arba kuris įstatymų nustatyta tvarka sudarė santuoką anksčiau, nei jam sukaks 18 metų, arba kuris teismo tvarka yra pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas) bei pateikia šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus ir yra:

  • Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • užsienietis, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • užsienietis, turintis galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba galiojančią Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Kvietėjas prašymą patvirtinti kvietimą gali pateikti ne anksčiau nei likus 6 mėnesiams iki numatomos užsieniečio atvykimo datos.

Fizinis asmuo per kalendorinius metus gali pateikti ne daugiau kaip 20 prašymų patvirtinti kvietimą. Vienu prašymu patvirtinti kvietimą gali būti prašoma patvirtinti kvietimą tik vienam užsieniečiui.

Kvietėjas prašymą patvirtinti kvietimą užpildo ir pateikia elektroniniu būdu prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

Sprendimą dėl kvietimo patvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti kvietimą priima migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kvietėjo deklaruota gyvenamoji vieta.

Prašyme patvirtinti kvietimą nurodomi šie duomenys:

  • migracijos tarnyba, kuriai pateikiamas prašymas patvirtinti kvietimą;
  • kvietėjo kontaktiniai duomenys;
  • kvietėjo ryšys su kviečiamu užsieniečiu;
  • kviečiamo užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (rašoma lotyniškomis raidėmis pagal galiojantį kelionės dokumentą), gimimo data, lytis, pilietybė, gimimo valstybė, gimimo vieta, gyvenamosios vietos valstybė, gyvenamosios vietos adresas, kelionės dokumento tipas, serija ir numeris, išdavimo data ir galiojimo data, kelionės dokumentą išdavusi valstybė;
  • kviečiamo užsieniečio atvykimo tikslas, numatomo atvykimo ir išvykimo datos, planuojamo buvimo Lietuvoje dienų skaičius;
  • vieta, kurioje kviečiamas užsienietis kreipsis dėl Šengeno vizos (Lietuvos vizų tarnyba užsienyje ar Lietuvos Respublikai atstovaujanti kitos Šengeno valstybės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaigą užsienyje);
  • vieta, kurioje kviečiamas užsienietis bus apgyvendintas Lietuvos Respublikoje, ir jos adresas.

Teikdamas prašymą patvirtinti kvietimą kvietėjas taip pat privalo pateikti kviečiamo užsieniečio kelionės dokumento kopiją.

Kvietėjas turi pasirūpinti, kad gyvenamosios patalpos, kurioje užsienietis bus apgyvendintas, savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgalioti asmenys elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje elektroniniu būdu patvirtintų sutikimą, kad užsienietis apsigyventų savininkui (bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje arba pateiktų šio sutikimo, patvirtinto Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26, 27 ar 271 straipsnyje nurodyto asmens, skaitmeninę kopiją. Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas yra ne pats kvietėjas, prašymas patvirtinti kvietimą teikiamas tik gavus gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jų įgaliotų asmenų sutikimą.

Kvietėjas taip pat privalo sumokėti valstybės rinkliavą už kvietimo patvirtinimą. Valstybės rinkliavos už kvietimo patvirtinimą dydis – 4,9 Eur.

Sprendimas dėl kvietimo patvirtinimo priimamas per 3 darbo dienas nuo kvietėjo prašymo patvirtinti kvietimą pateikimo datos.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-24 10:42:04