Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt

Lietuvos Respublikos pilietybė

Lietuvos Respublikos pilietybė – asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos Respublika, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis.

Lietuvos Respublikos pilietybės principai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra grindžiama Lietuvos Respublikos ir jos pilietybės tęstinumu.
 • Kiekvienas lietuvis turi teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, kuri įgyvendinama Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į jos įgijimo pagrindą.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus Pilietybės įstatyme numatytus atskirus atvejus.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką su kitos valstybės piliečiu, ją nutraukęs, taip pat pasikeitus jo sutuoktinio pilietybei, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, išskyrus Pilietybės įstatyme nustatytus atvejus. 
 • Iš Lietuvos Respublikos piliečio pilietybė negali būti atimta. Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama tik Pilietybės įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka.
 • Vaiko, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, pilietybė nesikeičia pasikeitus jo tėvų ar vieno iš tėvų pilietybei.

Lietuvos Respublikos piliečių teisinis statusas

 • Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas teises, laisves ir pareigas, kurias nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.
 • Lietuvos Respublikos pilietis turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdyti juose nustatytas pareigas, saugoti Lietuvos Respublikos interesus, padėti stiprinti jos galią ir autoritetą, būti jai ištikimas.
 • Lietuvos valstybė gina ir globoja savo piliečius už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išsiųstas iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išduotas kitai valstybei, išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus.

Lietuvos Respublikos piliečiai

Pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 5 straipsnį, Lietuvos Respublikos piliečiai yra:

 • asmenys, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • asmenys, atkūrę Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą;
 • asmenys, įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą;
 • asmenys, išsaugoję Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindai

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama:

 • gimstant;
 • suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka;
 • suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos tvarka;
 • suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka;
 • grąžinus Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-15 08:26:36