Teisę atkurti LR pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimas

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (toliau – Pilietybės įstatymas) 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonys, kurie nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje – jie nuolat gyvena.

Pilietybės įstatymo 12 straipsnyje nustatyta, kad asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, jų prašymu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduodami šią teisę patvirtinantys dokumentai – teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys pažymėjimai.

Asmenys, nuolat gyvenantys užsienyje, prašymą išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą bei prie jo pridedamus dokumentus paduoda tiesiogiai atvykę į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priimamąjį arba per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, o asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, – per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą (toliau – teritorinė policijos įstaiga).

Prašymą išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą asmuo pateikia asmeniškai. Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų prašymus išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą paduoda jų atstovai.

Jeigu prašymą išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą pateikia asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) prašyme išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „( )“ ir „/“.

Asmuo, turintis keletą vardų arba dvigubą pavardę, kurie sudaro daugiau negu 31 ženklą (vardai ir pavardė atskirai), įrašo pasirinktą (-us) vardą (-us) ar pirmą dvigubos pavardės dalį pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus be diakritinių ženklų.

Asmens prašymas išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjamas ir atitinkamas sprendimas priimamas Migracijos departamente.

Apie Migracijos departamento priimtą sprendimą asmeniui pranešama jo pasirinktu būdu.

Išrašytą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą asmuo gali atsiimti Migracijos departamente, Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienio valstybėje arba teritorinėje policijos įstaigoje asmeniškai arba per savo atstovą. Jeigu išrašytą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą paima asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas išduodamas asmens prašymu neribotam laikui.

Prie prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą asmuo pateikia:

 1. kelionės ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentus, patvirtinančius, kad iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos pilietybę, palikuonis. Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, yra:
  • Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d.;
  • Lietuvos Respublikos užsienio pasai, išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų po 1940 m. birželio 15 d.; 
  •  dokumentai, liudijantys asmens tarnybą Lietuvos kariuomenėje ar darbą valstybės   tarnyboje; 
  •  gimimo liudijimai arba kiti dokumentai, kuriuose tiesiogiai nurodyta turėta Lietuvos Respublikos pilietybė; 
  •  asmens liudijimai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje, arba asmens liudijimai, išduoti pagal iki 1940 m. birželio 15 d. išduotus dokumentus. Jeigu šių dokumentų nėra, asmens iki 1940 m. birželio 15 d. turėtai Lietuvos Respublikos pilietybei patvirtinti gali būti pateikiami dokumentai apie mokymąsi, darbą, gyvenimą Lietuvoje iki 1940 m. birželio 15 d., taip pat užsienio valstybės pasas ir kiti dokumentai.
 3. dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., jeigu dėl teisės atkurti pilietybę pažymėjimo išdavimo kreipiasi jo palikuonis;
 4. vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys  pateiktuose dokumentuose nesutampa su kelionės dokumento ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis;
 5. dvi tapačias 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukas.

Prie prašymo pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą asmuo pateikia:

 1. kelionės ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą;
 3. vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys keisti po    teisės atkurti pilietybę pažymėjimo išdavimo;
 4. dvi tapačias 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukas.

Prašymas išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą pildomas lietuvių kalba.

Jeigu asmuo pateikia dokumentų kopijas, jų tikrumas turi būti patvirtintas notaro.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, bei išversti į lietuvių kalbą (išskyrus kelionės dokumentus, įtrauktus į Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą, patvirtintą užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-101/1V-397).

Asmuo, teikiantis prašymą išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą Migracijos departamentui ar teritorinei policijos įstaigai, dokumentų pateikimo metu sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto dydžio valstybės rinkliavą už prašymo išduoti - 15 Eur arba pakeisti  - 6,30 Eur teisę atkurti pilietybę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą ir rinkliavą už pažymėjimo išdavimą - 2,90 Eur, kurią gali sumokėti iki pažymėjimo išdavimo dienos.

Asmuo, pateikdamas konsulinei įstaigai prašymą išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą, privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto dydžio konsulinį mokestį už dokumentų dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo.

PASTABA.  Asmuo valstybės rinkliavą už prašymo išduoti (pakeisti) teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą ir už teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimą gali sumokėti bet kuriame šalies mieste (rajone), neatsižvelgiant į tai, kur pateikia dokumentus.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-17 15:58:50