Konsultacijos dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo pakeitimo baigtos

Ne
Konsultacija
2021-02-09

Migracijos departamentas parengė ir viešosioms konsultacijoms teikia Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimus. Pakeitimais siūloma pakeisti įtraukimo į patvirtintų įmonių sąrašą kriterijus (aprašo 8.4 ir 8.7 papunkčius).

Aprašymas

Patvirtintų įmonių sąrašo paskirtis – nustatyti įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, šiems užsieniečiams kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

Migracijos departamentas išnagrinėjo 96 prašymus  įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą, pateiktus po 2020 m. balandžio 1 d. Priimti sprendimai:

  • 10 sprendimų (10,4 % sprendimų) įtraukti įmonę į patvirtintų įmonių sąrašą;
  • 86 sprendimai (89,6 % sprendimų) neįtraukti įmonės į patvirtintų įmonių sąrašą, iš jų:
    • 61,6 % sprendimų buvo priimta nustačius, kad įmonės neatitinka Aprašo 8.4 ir (ar) 8.7 papunkčiuose nurodytų kriterijų.

Pakeitimais siūloma atsižvelgti į pasikeitusį darbo santykių reglamentavimą ir to nulemtus pokyčius įmonių veikloje, o kartu užtikrinti, kad į patvirtintų įmonių sąrašą būtų įtrauktos tik įmonės, kurios turi užsieniečių įdarbinimo patirties, yra susipažinusios su užsieniečių teisinės padėties teisės aktų reikalavimais ir jų laikosi.

Siūloma lanksčiau suformuluoti Aprašo 8.4 papunkčio kriterijų, apibrėžiantį įmonės turimos užsieniečių įdarbinimo patirties reikalavimą. Siūloma nustatyti, kad įmonė per pastaruosius 2 metus būtų įdarbinusi ne mažiau kaip dešimt užsieniečių, turinčių galiojančią Lietuvos Respublikos išduotą nacionalinę vizą arba galiojantį leidimą laikinai gyventi.

Projekte Aprašo 8.4 papunktis keičiamas taip:

„8.4. įmonė turi užsieniečių įdarbinimo patirties – įmonėje per pastaruosius 2 metus iki prašymo pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui buvo įdarbinti ne mažiau kaip dešimt užsieniečių, turinčių galiojančią Lietuvos Respublikos išduotą nacionalinę vizą arba galiojantį leidimą laikinai gyventi.“

Pakeitimais siūloma, vertinant įmonės užsieniečiams mokamą darbo užmokestį, nevertinti to mėnesio darbo užmokesčio, kai užsienietis turėjo nedraudiminių laikotarpių. Siūloma nustatyti, kad būtų vertinamas dešimties paskutinių įmonėje įdarbintų užsieniečių darbo užmokestis paskutinį mėnesį, kai užsienietis neturėjo nedraudiminių laikotarpių. Jeigu užsieniečiui mokėtas darbo užmokestis yra ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, padauginta iš koeficiento 1,65, laikoma, kad įmonė atitinka įtraukimo į patvirtintų įmonių sąrašą kriterijų. Dešimties užsieniečių sąrašą Migracijos departamentui turėtų nurodyti darbdavys (įmonė), teikdamas prašymą įtraukti įmonę į patvirtintų įmonių sąrašą.

Jeigu, patikrinus užsieniečiui mokėtą darbo užmokestį, būtų nustatyta, kad paskutinį mėnesį, kai užsienietis neturėjo nedraudiminių laikotarpių, mokėtas darbo užmokestis ženkliai skiriasi nuo kitais mėnesiais mokėto darbo užmokesčio arba kitiems užsieniečiams mokamo darbo užmokesčio, būtų laikoma, kad įmonė neatitinka Aprašo 8.7 papunktyje nurodyto kriterijaus.

Siūloma Aprašo 8.7 papunktį pakeisti taip:

„8.7. įmonės joje įdarbintiems užsieniečiams mokamas mėnesinis bruto darbo užmokestis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) duomenimis, yra ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, padauginta iš koeficiento 1,65. Šiuo atveju patikrinama dešimčiai paskutinių įmonėje įdarbintų užsieniečių paskutinį mėnesį, kai užsienietis neturėjo nedraudiminių laikotarpių, mokėtas darbo užmokestis.“

Tikslas: gauti valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei socialinių partnerių nuomonę dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo pakeitimų.

Metodas: pasiūlymus Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo pakeitimams galima teikti elektroniniu paštu justina.peciule@migracija.gov.lt.

Trukmė: viešosios konsultacijos vykdomos iki 2021 m. vasario 12 d.

Rezultatų panaudojimas: gautos pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti ir, atsižvelgiant į galimybes ir tikslingumą, integruoti į Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašą.