Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas

Ne
2019-10-13

2017 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pasirašė Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. PMIF-1.1.5-V-01 „Prieglobsčio srities specialistų mokymai“ paramos sutartį.

Projekto tikslas – stiprinti prieglobsčio srities specialistų gebėjimus priimant sprendimus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Prieglobsčio srities specialistai atlieka prieglobsčio prašytojų apklausas, nagrinėja prieglobsčio prašymus, rengia sprendimų dėl prieglobsčio suteikimo projektus, rengia statistinę informaciją, vykdo informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės bei trečiąsias šalis paiešką, kaupia, renka, grupuoja ir sistemina informaciją apie tokias šalis.

Migracijos departamento Prieglobsčio skyriaus specialistai apklausia prieglobsčio prašytojus ir rengia sprendimų projektus dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo arba nesuteikimo.

Pagrindinis prieglobsčio prašytojo apklausos tikslas – surinkti esminius duomenis apie faktus, patvirtinančius prieglobsčio prašytojo persekiojimą ar kitą jam kilusią grėsmę kilmės valstybėje, ir priimti teisingą sprendimą prieglobsčio prašytojo atžvilgiu. Apklausą atliekantis valstybės tarnautojas privalo gerai išmanyti prieglobsčio suteikimo procedūrą, vadovautis prieglobsčio srities Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, gerbti žmogaus orumą ir jo teises, turi mokėti taikyti įvairius apklausų metodus, vertinti ir reaguoti į skirtingas situacijas, identifikuoti, ar asmuo priklauso pažeidžiamų asmenų grupei ir mokėti dirbti su tokiais asmenimis. Apklausų metu surinkta informacija apie prieglobsčio prašytoją yra pagrindinė nagrinėjant prašymą ir priimant sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo, todėl valstybės tarnautojai turi gebėti analizuoti ir atsirinkti prieglobsčio prašytojų pateikiamą informaciją.

Migracijos departamento darbuotojai dalyvauja Europos prieglobsčio paramos biuro organizuojamuose tiksliniuose prieglobsčio srities mokymuose, kurie apima tarptautinės pabėgėlių teisės ir žmogaus teisių, Europos Sąjungos prieglobsčio teisės ir politikos, Dublino reglamento, prieglobsčio procedūrų direktyvos taikymo, informacijos apie kilmės valstybes pateikimo ir naudojimo, nepilnamečių ir specifinių poreikių turinčių pažeidžiamų asmenų pateiktų prieglobsčio prašymų nagrinėjimo, apklausos metodų ir technikų taikymo ir kitus klausimus.

Projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. liepos 28 d., projektui skirta lėšų suma – 20 000 Eur.