Pradėtas įgyvendinti prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektas „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“

Ne
2019-10-13

2019 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pasirašė iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. PMIF-1.1.4-V-02-001 „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“ sutartį.

Migracijos departamentas, kaip įgaliotoji institucija, privalo organizuoti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo, apklausų metu ir tuo atveju, kai užsieniečiui panaikinamas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ užtikrina prieglobsčio prašytojo teisę į vertėją prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo metu ir nustato, kad prieglobsčio prašytojas turi teisę pasinaudoti nemokamomis vertėjo paslaugomis ir turi būti supažindinamas su visais dėl jo priimtais sprendimais jam suprantama kalba. Europos žmogaus teisių konvencija užtikrina teisę į veiksmingą teisinę gynybą, o valstybei, neužtikrinusiai šios teisės įgyvendinimo, gali būti nustatytas Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimas.

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų teisę į vertimą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir prieglobsčio prašytojų informavimą apie prieglobsčio procedūrą Lietuvos Respublikoje ar atskirus jos etapus, prieglobsčio prašytojų teises, pareigas ir jų įgyvendinimą.

Projekto įgyvendinimo metu 360 prieglobsčio prašytojų bus suteikta 790 teisinių paslaugų (30 pirminių ir 760 antrinių teisinių), 860 vertimo paslaugų (263 raštu ir 597 žodžiu), bus parengta ir atspausdinta 2 500 vnt. lankstinukų apie prieglobsčio procedūrą Lietuvoje, prieglobsčio prašytojų teises ir pareigas, skirtų prieglobsčio prašytojams.

Projekto veikloms įgyvendinti skirta suma sudaro 110 tūkst. Eur.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas šio projekto veiklų įgyvendinimą rems iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.