Pakeisti įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą kriterijai (atnaujinta)

Ne
Patvirtintų įmonių sąrašas
2021-03-10

2021 m. kovo 9 d. vidaus reikalų ministrė priėmė įsakymą Nr. 1V-169, kuriuo pakeistas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-890 (toliau – Aprašas). Aprašas pakeistas atsižvelgus į įmonių veiklos specifiką, pokyčius darbo santykių reglamentavime, siekiant užtikrinti, kad į Patvirtintų įmonių sąrašą (toliau – Sąrašas) patektų tik užsieniečių įdarbinimo patirties turinčios ir patikimos įmonės.

Aprašu patikslinami 2 kriterijai, pagal kuriuos įmonės gali būti įtrauktos į Sąrašą, be to, atsižvelgus į per konsultacijas dėl Aprašo projekto gautus pasiūlymus, šie kriterijai diferencijuoti pagal įmonės dydį.

1. Pakeistas įmonės turimos užsieniečių įdarbinimo patirties kriterijus (Aprašo 8.4 papunktis).

Laikoma, kad įmonė turi įdarbinimo patirties:

  • jeigu įmonėje dirba ne daugiau nei 50 darbuotojų (toliau – smulki įmonė) – įmonėje per pastaruosius 2 metus iki prašymo pateikimo dienos ne trumpiau kaip 6 mėnesius nepertraukiamai dirba ir (arba) dirbo ne mažiau kaip 4 užsieniečiai, šiuo 6 mėnesių laikotarpiu turintys (turėję) galiojančią Lietuvos Respublikos išduotą nacionalinę vizą arba galiojantį leidimą laikinai gyventi;
  • jeigu įmonėje dirba daugiau nei 50 darbuotojų (toliau – stambi įmonė) – įmonėje per pastaruosius 2 metus iki prašymo pateikimo dienos ne trumpiau kaip 6 mėnesius nepertraukiamai dirba ir (arba) dirbo ne mažiau kaip 8 užsieniečiai, šiuo 6 mėnesių laikotarpiu turintys (turėję) galiojančią Lietuvos Respublikos išduotą nacionalinę vizą arba galiojantį leidimą laikinai gyventi.

Šiuos užsieniečius (vardą, pavardę ir gimimo datą) ir 6 mėnesių įdarbinimo įmonėje laikotarpį įmonė turi nurodyti prašyme dėl įtraukimo į Sąrašą.

Nebus reikalaujama, kad šie užsieniečiai būtų dirbę vienu metu ar visą darbo laiką.

2. Pakeistas kriterijus dėl darbuotojams mokamo darbo užmokesčio (Aprašo 8.7 papunktis).

Vertinama, ar įmonės joje įdarbintiems užsieniečiams mokamas mėnesinis bruto darbo užmokestis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, yra ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, padauginta iš koeficiento 1,65.

Įmonė prašyme turi nurodyti:

  • smulki įmonė – 4 įmonėje bent 3 mėnesius dirbančius užsieniečius;
  • stambi įmonė – 8 įmonėje bent 3 mėnesius dirbančius užsieniečius.

Bus laikoma, kad įmonė atitinka įtraukimo į Sąrašą kriterijų, jeigu šiems įmonės nurodytiems joje dirbantiems užsieniečiams paskutinius 3 mėnesius, kai užsienietis neturėjo nedraudiminių laikotarpių, mokėtas darbo užmokestis buvo ne mažesnis nei nustatytas Aprašo 8.7 papunktyje (t. y. ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, padauginta iš koeficiento 1,65).

Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, kad, jeigu sprendimas dėl įmonės neįtraukimo į Sąrašą buvo priimtas dėl to, kad įmonė neatitiko vien tik iki šiol galiojusių Aprašo 8.4 ir (ar) 8.7 papunkčiuose nustatytų kriterijų, įmonė prašymą įtraukti į Sąrašą gali pateikti nelaukdama, kol praeis 6 mėnesiai nuo neįtraukimo į Sąrašą dienos. Apraše taip pat nustatyta, kad naujas prašymas nenagrinėjamas, jeigu jis pateiktas, kol nėra priimtas sprendimas dėl įmonės ankstesnio prašymo.

Primename, kad prašymas įtraukti įmonę į Sąrašą teikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), Ūkio subjektams skirtoje svetainės dalyje pasirinkus paslaugą „Pateikti prašymą įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą“. Daugiau informacijos apie Sąrašą galima rasti čia.

Migracijos departamentas informuoja, kad kol kas nėra pakeista prašymo įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą forma. Iki ji bus pakeista, rekomenduojama prašymo formą pildyti tiek, kiek tinka pagal naujus reikalavimus: įprastose vietose įrašyti tinkamą tekstą, papildomą informaciją į Word lapą ir prisegti toje formos vietoje, kuri skirta prisegti priedus (laukas „Su užsieniečiais sudarytos darbo sutartys“). Pastabas žiūrėkite čia.

Atsiprašome dėl laikinų nesklandumų.