Migracijos departamentas nuosekliai gerina asmenų aptarnavimo kokybę

Ne
2019-10-13

Migracijos departamentas sėkmingai įgyvendina praėjusiais metais užsibrėžtus migracijos sistemos pertvarkos tikslus. Patobulinus užsieniečių teisinės padėties reguliavimą ir migracijos procedūras, susidarė sąlygos pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir padidinti įstaigos darbo efektyvumą.

Siekiant patobulinti migracijos procedūras, susijusias su užsieniečių įdarbinimu, veikla ir gyvenimu Lietuvos Respublikoje, buvo parengti, papildyti ir pradėjo galioti užsieniečių teisinę padėtį reguliuojantys teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos vizų, leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarką, prieglobsčio bei kitas procedūras.

Naujovės sulaukė Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai – nuo 2019 m. kovo 1 d. jiems pradėti išdavinėti teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimai, kurie pakeitė iki tol išduodamas pažymas. Pažymėjimai yra modernūs, juose fiksuojami asmens biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti ir greta savo įprastinės paskirties gali būti naudojami kaip elektroninių dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu priemonė.

Pasitvirtino praėjusių metų pradžioje Vizos išdavimo tvarkos aprašu įteisinto Patvirtintų įmonių sąrašo instituto idėja. Šio aprašo nuostatos supaprastino migracijos procedūras, taikomas į Lietuvą dirbti turint vizą atvykstantiems užsieniečiams. Užsieniečiai, atvykstantys dirbti į minėtame sąraše esančią įmonę, nacionalinę vizą gali gauti supaprastintomis sąlygomis, t. y. pateikiant mažiau dokumentų nei kiti nacionalinę vizą darbo pagrindu siekiantys gauti užsieniečiai: nereikalaujama pateikti turimas lėšas ar reguliarias pajamas patvirtinančių dokumentų, leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje, užsieniečio profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento.

Įdiegtas vieno langelio principas leidimo laikinai gyventi (toliau – LLG) siekiantiems užsieniečiams, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą – Migracijos departamente jiems suteikta galimybė vienu metu pateikti dokumentus dėl LLG išdavimo ir dokumentus dėl Užimtumo tarnybos sprendimo dėl jo atitikties darbo rinkos poreikiams Lietuvos Respublikoje įvertinimo priėmimo. Minėtos grupės užsieniečiams, taip pat jų šeimos nariams sumažėjo teiktinų dokumentų, atsisakyta prievolės dalį jų išversti į lietuvių kalbą.

2018 m. Migracijos departamento iniciatyva buvo supaprastinta eilė teikiamų paslaugų bei sumažinta teikiamų paslaugų administracinė našta. Nuolatinės pastangos užsieniečius aptarnauti ne tik laiku, bet ir kokybiškai, davė gerų rezultatų – net 96 proc. apklaustųjų aptarnavimą Migracijos departamente įvertino kaip labai gerą.