Keičiasi vizų išdavimo sąlygos

Ne
2019-10-13

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) informuoja, kad keičiasi nacionalinių vizų išdavimo sąlygos. Jos nustatytos naujajame Vizos išdavimo tvarkos apraše, kurį 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1V-636/V-214 (toliau – Įsakymas) patvirtino Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrai.

Naujieji minėto aprašo pakeitimai yra susiję su nacionalinių vizų išdavimu, tarpininkavimo rašto ir prašymų išduoti nacionalinę vizą pateikimu. Įsakymu nustatyta, kad:

užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką (toliau – LR) dirbti ir turi profesiją, įtrauktą į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, teikiant prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą, nebereikia pateikti dokumento, patvirtinančio jo kvalifikaciją. Tačiau šio dokumento pareikalavus vizų tarnybai,  užsienietis jį privalės pateikti;

užsieniečiui nereikia pateikti sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, jeigu kartu su prašymu išduoti nacionalinę vizą ir kitais tam būtinais dokumentais užsienietis pateikia kviečiančiojo asmens elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (EPIS) užpildytą tarpininkavimo raštą dėl nacionalinės vizos išdavimo. Šį dokumentą užsienietis turės pateikti jo pareikalavusiai vizų tarnybai;

kartu su dokumentais ir prašymu išduoti nacionalinę vizą privalomai teikiami užsieniečio šeiminius ryšius, turimas lėšas (pvz., banko pažyma) ir gaunamas pajamas pragyventi LR ar lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, patvirtinantys dokumentai gali būti pateikti originalia anglų kalba arba surašyti kita kalba, tačiau kartu su vertimu į anglų kalbą. Migracijos departamento valstybės tarnautojo reikalavimu užsienietis privalės pateikti vertėjo parašu patvirtintus šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

Įsakymu įtvirtinta, kad nacionalinė viza išduodama ne trumpesniam kaip 91 dienos laikotarpiui, išskyrus retus įsakyme aprašytus atvejus.

Kita daugkartinė nacionalinė viza užsieniečiui gali būti išduodama praėjus daugiau kaip 180 dienų nuo turėtos vizos ar turėtų vizų galiojimo laiko pabaigos. Tačiau yra atvejų, kai vizos galės būti išduodamos anksčiau minėto termino, pvz., kai užsienietis pateikia prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi LR arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, negali išvykti iš LR dėl ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės, asmeninės priežasties, kurios užsienietis negalėjo numatyti ar nenugalimos jėgos (force majeure), turi pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą arba yra pateikęs prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą.

Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, kad Įstatyme yra įtvirtintų pakeitimų, kurie aktualūs bus tik nuo kitų metų. Nuo 2020 m. sausio 1 d.  užsienietis, ketindamas pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ir norėdamas likti Lietuvoje prašymo nagrinėjimo laikotarpiu, šį prašymą turės pateikti iš anksto – likus 2–4 mėn. iki nacionalinės vizos galiojimo pabaigos; atskira užsieniečių grupė – studentai, sportininkai ir treneriai, jūrininkai ir žurnalistai prašymus dėl nacionalinės vizos išdavimo galės pateikti tik LR diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą.