Duomenų apie užsienietį pranešimo tvarka

Ne
2019-10-13

Migracijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) informuoja, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) pakeitimai, pagal kuriuos keičiasi duomenų apie užsienietį pranešimo Migracijos departamentui tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kuomet užsienietis turi nacionalinę vizą, numatyta pareiga ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą (jo teritorinį skyrių)

- darbdaviui – apie darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų;

- švietimo įstaigai arba priimančiajam subjektui – apie užsieniečio mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo, savanoriškos veiklos nutraukimą ar apie užsieniečio neatvykimą, jeigu nuo švietimo įstaigos arba priimančiojo subjekto nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.

Atvejais, kuomet užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, numatyta pareiga ne vėliau kaip per 7 dienas pranešti Migracijos departamentui (jo teritoriniam skyriui)

- užsieniečiui, jeigu:

1) jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus;

2) pasikeičia jo šeiminė padėtis;

3) jis pakeičia gyvenamąją vietą;

4) pasikeičia Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte, 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktuose ar 495 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais arba kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu kaip vadovui, vadovausiančiam priimančiajai įmonei;

5) jis pateikia prašymą būti priimtas į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą pagal Įstatymo 46 straipsnio 6 dalį;

- darbdaviui – apie darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų, arba apie užsieniečio, priimto dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo užmokesčio dydžio sumažėjimą, jeigu darbo užmokesčio dydis tampa mažesnis, negu nustatytas Įstatymo 441straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte;

- ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiam įgaliotam subjektui – apie užsienietį, kuriam už Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą pažeidimą skirta didesnė negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio bauda ir ji nėra sumokėta ilgiau kaip vieną mėnesį nuo nustatyto jos sumokėjimo termino pabaigos;

- švietimo įstaigai ar priimančiajam subjektui – apie užsieniečio mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo ar savanoriškos veiklos nutraukimą ar apie užsieniečio neatvykimą, jeigu nuo švietimo įstaigos arba priimančiojo subjekto nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų;

- Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – apie užsienietį, kuris yra sulaikytas ikiteisminio tyrimo laikotarpiui arba atlieka teismo paskirtą bausmę;

- ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotai institucijai – apie užsienietį, neįvykdžiusį Įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos, nustačius, kad šis užsienietis neįsteigė įmonės ar neužsiima įmonės steigimo dokumentuose nurodyta veikla, taip pat apie užsienietį, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte nustatytu pagrindu, jeigu paaiškėja, kad jis nebėra įmonės dalyvis ar šio užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje nėra būtinas įmonės veiklai;

- priimančiajai įmonei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje, – apie sąlygų, kurios pagal Įstatymo 442 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis taikomos užsieniečio perkėlimui įmonės viduje, pasikeitimą;

- mokslo ir studijų institucijai – apie bet kokias atsiradusias aplinkybes, kurios galėtų sukliudyti vykdyti darbo sutartį, sudarytą su tyrėju;

- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms  apie pastebėtus galimus fiktyvios įmonės, fiktyvios santuokos, fiktyvaus įvaikinimo ar fiktyvios registruotos partnerystės požymius.

Įvertinus tai, kad vien pagal užsieniečio vardą ir pavardę nėra galimybės identifikuoti užsienietį, rekomenduojame pranešime Migracijos departamentui ar jo skyriui apie neatvykusius, neįdarbintus ar atleistus užsieniečius nurodyti užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą arba Lietuvoje suteiktą asmens kodą (kai jis suteiktas).

Taip pat, siekdami paspartinti nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi naikinimo procedūras, rekomenduojame:

– teikti atskirus pranešimus dėl užsieniečių, turinčių nacionalines vizas, ir dėl užsieniečių, turinčių leidimus laikinai gyventi Lietuvoje;

– pranešimus teikti ne dėl kiekvieno užsieniečio atskirai, o vienu pranešimu pranešti apie keletą užsieniečių;

Rekomenduojamą juridinio asmens pranešimo apie neatvykusius, neįdarbintus ar atleistus užsieniečius, turinčius nacionalines vizas ar leidimus laikinai gyventi, formą galima rasti čia.

Kartu primename, kad pagal Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 19 punktą pranešimas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.