Spausdinti

2016-11-14  Nacionalinė viza darbo pagrindu – darbdavio įsipareigojimai ir jų pabaiga

Darbdaviams svarbu neužmiršti, kad prašant išduoti užsieniečiui vizą prisiimti įsipareigojimai vien nutraukus su užsieniečiu darbo sutartį nenutrūksta – jie lieka galioti tol, kol galioja užsieniečiui darbo pagrindu išduota nacionalinė viza, ir nutrūksta tik tuomet, kai nacionalinė viza yra panaikinama. Užsieniečiui svarbu žinoti, jog nacionalinė viza jam buvo išduota darbo pas konkretų darbdavį pagrindu, todėl nutrūkus darbo santykiams jis privalo išvykti iš Lietuvos, t. y. užsienietis neturėtų toliau naudotis jam išduota nacionaline viza, ypač todėl, kad bet kuriuo momentu ji gali būti panaikinta.

Į Lietuvą užsieniečiai atvyksta vedini įvairių tikslų ir vienas iš jų – darbas pagal darbo sutartį. Pastaraisiais metais labai padidėjo užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą dirbti ir turinčių Lietuvos darbo biržos išduotą leidimą dirbti Lietuvoje, srautas, pvz., 2015 m. šiuo pagrindu daugkartinės nacionalinės vizos buvo išduotos 3 423 užsieniečiams, o 2016 m. (iki lapkričio 10 d.) – jau 9 819 (tarp jų daugiausia Ukrainos, Baltarusijos ir Kinijos piliečių).

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, užsieniečio darbas Lietuvoje laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis dirba be leidimo dirbti ir (arba) darbo sutarties ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje ar vizos, kai juos būtina turėti. Taigi užsienietis, norėdamas dirbti Lietuvoje, ne tik turi įgyti teisę dirbti ir su darbdaviu sudaryti darbo sutartį, bet ir gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba vizą. Užsieniečiui, turinčiam leidimą dirbti Lietuvoje, gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, galiojanti išduoto leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 1 metus. Tam, kad tokia viza užsieniečiui būtų išduota, be kitų dokumentų, turi būti pateiktas ir darbdavio – Lietuvos Respublikos įstaigos, įmonės ar organizacijos – prašymas išduoti užsieniečiui daugkartinę nacionalinę vizą. Įdarbindamas užsienietį ir prašydamas išduoti jam nacionalinę vizą, darbdavys prisiima ir tam tikrus įsipareigojimus, o būtent – įsipareigoja, kad kviečiamas užsienietis bus tinkamai apgyvendintas jo buvimo Lietuvoje turint vizą laikotarpiu ir kad prireikus bus padengtos užsieniečio pragyvenimo, apgyvendinimo buvimo Lietuvoje turint vizą laikotarpiu bei užsieniečio grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.

Gavę visus reikiamus dokumentus užsieniečiai pradeda dirbti, tačiau neretai nutinka, jog dėl vienokių ar kitokių aplinkybių – darbo rinkos svyravimų, nepasitenkinimo esamomis darbo sąlygomis, asmeninių priežasčių – užsieniečiai nutraukia darbo santykius su esamu darbdaviu arba pats darbdavys, pvz., dėl darbo drausmės pažeidimų, nutraukia su užsieniečiu sudarytą darbo sutartį. Ir darbdaviams, ir užsieniečiams reikia neužmiršti, jog nacionalinė viza užsieniečiui buvo išduota pateikus leidimą dirbti, o jame buvo nurodytas ir darbas (pareigos), ir įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje užsienietis dirbs, tad darbo sutarties nutraukimas reiškia, jog bus naikinamas ne tik užsieniečiui išduotas leidimas dirbti, bet ir nacionalinė viza. Tačiau tam, kad nacionalinė viza užsieniečiui būtų panaikinta, valstybės institucijai, įgaliotai tai atlikti – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išdavusiai vizą užsieniečiui, arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – turi būti pateikta informacija apie tai, jog darbo sutartis su užsieniečiu yra nutraukta.

Darbdaviams – Lietuvos Respublikos įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms – svarbu neužmiršti, kad tol, kol nacionalinė viza nepanaikinta, prašant išduoti užsieniečiui vizą darbdavio prisiimti įsipareigojimai išlieka. Taigi darbdavys, nutraukęs darbo sutartį su užsieniečiu, turėtų būti suinteresuotas, jog ir jo prisiimti įsipareigojimai pasibaigtų. Paprasčiausias ir greičiausias kelias – apie darbo sutarties nutraukimą raštu pranešti Migracijos departamentui. Gavus tokį darbdavio pranešimą raštu, sprendimas dėl nacionalinės vizos panaikinimo priimamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą informuojamas darbdavys, o sprendimo kopija išsiunčiama užsieniečiui, kurio viza panaikinta, prašyme išduoti vizą nurodytu jo namų adresu arba el. pašto adresu (jeigu toks buvo nurodytas).

Atgal