Spausdinti

2017-12-18  Ką daryti, jei dėl neįvykdytų įsipareigojimų muitinei ir nesumokėtų baudų uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką (neaktualu nuo naujos 2018-01-11 informacijos paskelbimo)

Laiku neįvykdę įsipareigojimų muitinei ar laiku nesumokėję Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos (skirtų) baudos (baudų) užsieniečiai gali sulaukti nemalonumų − iki 5 metų laikotarpiui taikomo draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką. Paprasčiausias būdas išvengti šių nemalonumų – laiku Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka įvykdyti įsipareigojimus muitinei ir sumokėti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtą (-as) baudą (baudas).

Tačiau net jeigu užsieniečiui dėl minėtų priežasčių jau uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, užsienietis turėtų įvykdyti įsipareigojimus muitinei ir (ar) sumokėti baudą (-as), nes tai – ir pagrindas atšaukti draudimą užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) sprendimu.

Taigi, į Lietuvos Respubliką atvykti pageidaujantis užsienietis, kuriam uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką dėl to, kad jis laiku neįvykdė įsipareigojimų muitinei ar laiku nesumokėjo baudos (-ų), turėtų atlikti šiuos veiksmus: 

  1. įvykdyti įsipareigojimus muitinei ir (ar) sumokėti baudą (baudas). Tačiau reikia neužmiršti, kad Migracijos departamento sprendimuose dėl uždraudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką nurodytos mokestinės nepriemokos, už kurias ir uždrausta atvykti, nėra galutinės, nes už nesumokėtus muitus ir mokesčius tęsiamas delspinigių skaičiavimas. Todėl užsienietis visais klausimais, susijusiais su muito, akcizo, PVM ir delspinigių sumokėjimu, turėtų kreiptis į Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyrių (tel.: (+ 370  37)  304 250, (+ 370  37)  304 251, el. p. ktm_mais@lrmuitine.lt), kilus klausimų dėl kitų įsipareigojimų muitinei ir (ar) nesumokėtos (-ų) baudos (baudų) – į teritorinę muitinę (Vilniaus teritorinės muitinės tel. (8 5) 235 6214; Kauno teritorinės muitinės tel.: (8 37) 304 243, (8 37) 304 242; Klaipėdos teritorinės muitinės tel. (8 46) 390 011), o kilus klausimų dėl kitos nesumokėtos (-ų) baudos (baudų) – į instituciją (-as), paskyrusią (-ias) baudą (baudas);  

  2. įvykdęs įsipareigojimus muitinei ir (ar) sumokėjęs baudą (-as), pateikti Migracijos departamentui (Sapiegos g. 1, Vilnius, LT-10312, el. p.: md.rastine@vrm.lt) motyvuotą rašytinį prašymą išbraukti duomenis apie jį iš Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo (toliau – nepageidaujamų asmenų sąrašas). Svarbu žinoti, kad šiam prašymui keliami ir šie bendrieji reikalavimai: 

  • prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai, užsieniečio atstovui atvykus į Migracijos departamentą, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (jei yra galimybė identifikuoti užsienietį);
  • užsienietis prašyme turi ne tik nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti, bet ir pasirašyti. Jeigu prašymą pateikia užsieniečio atstovas, tai prašyme jis nurodo savo vardą, pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, atstovavimą liudijantį dokumentą bei užsieniečio, kurio vardu jis kreipiasi, vardą ir pavardę, bei pasirašo;
  • kai prašymą užsienietis siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta užsieniečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pvz., kelionėms į užsienio valstybes tinkamo paso) kopija. Jeigu prašymą paštu ar per pasiuntinį siunčia užsieniečio atstovas, tai prie prašymo turi būti pridėta šio atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir atstovavimą liudijantis dokumentas ar jo  kopija (savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą ar jo kopiją užsieniečio atstovas turi pateikti ir tuo atveju, jei jis prašymą pateikia atvykęs į Migracijos departamentą). Tais atvejais, kai atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienio valstybėje (išskyrus išduotą Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Moldovos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje), šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
  • kai prašymas Migracijos departamentui siunčiamas elektroniniais ryšiais (pvz., el. paštu), jis turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Jeigu užsienietis neturi galimybių prašymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, tai prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, Migracijos departamentui privalo išsiųsti paštu arba per pasiuntinį. Tačiau prieš išsiųsdamas prašymą paštu arba per pasiuntinį, užsienietis gali nuskaitytą prašymą ir asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopiją išsiųsti Migracijos departamentui ir el. paštu, kartu nurodydamas datą, kada šie dokumentai bus išsiųsti paštu. Tokiu atveju Migracijos departamentas užsieniečio prašymą pradės nagrinėti, kai tik gaus jį el. paštu, tačiau galutinį sprendimą išbraukti (atsisakyti išbraukti) duomenis apie jį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo priims, kai paštu ar per pasiuntinį gaus prašymo originalą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 Migracijos departamentas, gavęs užsieniečio prašymą išbraukti duomenis apie jį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo, raštu tai suderina su valstybės institucija ar įstaiga, pateikusia siūlymą uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką. Sprendimas išbraukti (atsisakyti išbraukti) duomenis apie užsienietį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo priimamas per 20 darbo dienų nuo užsieniečio prašymo gavimo Migracijos departamente dienos. Apie priimtą sprendimą užsienietis informuojamas jo prašyme nurodytu būdu (paštu ar el. paštu).

Atgal