Spausdinti

2014-09-23  Patvirtinti nauji Užsieniečių registro nuostatai

2014 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR numeris – 2014-12636).

Šiuo nutarimu patvirtinti nauji Užsieniečių registro nuostatai, kurie įsigalios 2015 m. sausio 1 dieną (nuo šios datos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 1049 „Dėl Užsieniečių registro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais neteks galios).

Naujuosiuose Užsieniečių registro nuostatuose nustatyta, kad Užsieniečių registre kaupiami nuasmeninti užsieniečių duomenys, susiję su prašymo suteikti prieglobstį pateikimu ir nagrinėjimu (įregistruojant Užsieniečių registro objektą, užsieniečių duomenims, susijusiems su prašymo suteikti prieglobstį pateikimu ir nagrinėjimu, būtų suteikiamas šių duomenų kodas, kuris Užsieniečių registre tiesiogiai nesiejamas su Užsieniečių registro objekto identifikavimo kodu).

Užsieniečių registro nuostatuose taip pat nustatyta Užsieniečių registro sąveika su: 

  • Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacine sistema;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacine sistema;
  • Lietuvos darbo biržos informacine sistema;
  • Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacine sistema;
  • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacine sistema.

Užsieniečių registro sąveika su minėtomis informacinėmis sistemomis užtikrins Užsieniečių registro ir šių informacinių sistemų interoperabilumą – bus sumažinta administracinė našta piliečiams, užsieniečiams, taip pat ir valstybės institucijoms ir įstaigoms, sprendžiant užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus. 

Kadangi naujuosiuose Užsieniečių registro nuostatuose iš Užsieniečių registro tvarkytojų sąrašo išbrauktos registro tvarkytojui nustatytų funkcijų neatliekančios specializuotos policijos įstaigos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsieniečių registras reorganizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi (reorganizavimo pabaiga – 2014 m. gruodžio 31 d. Reorganizuotas Užsieniečių registras pradeda veikti 2015 m. sausio 1 d.).

Atgal