Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 9967141
Šiandien apsilankė: 3065
Dabar naršo: 151

Juridinio asmens prašymas patvirtinti kvietimą

Juridinis asmuo nustatytos formos prašymą  patvirtinti kvietimą pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra šio juridinio asmens registracijos arba buveinės vieta.

Juridinis asmuo nustatytos formos prašymą patvirtinti kvietimą gali užpildyti ir jį pateikti elektroniniu būdu prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt). 

Juridinis asmuo privalo sumokėti 4,9 Eur valstybės rinkliavą už kvietimo patvirtinimą.

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas atstovas pateikia:

  • juridinio asmens nustatytos formos prašymą patvirtinti kvietimą (.doc, .pdf);
      
  • galiojantį asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba kelionės dokumentą). Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, sutikrinęs asmens duomenis ir įsitikinęs jo tapatybe, asmens dokumentą grąžina šiam asmeniui;
     
  • dokumentus, pagrindžiančius prisiimtus įsipareigojimus (gyvenamosios patalpos, kurioje užsienietis bus apgyvendintas, savininko (bendraturčių) arba jų įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad užsienietis apsigyventų savininkui (bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, arba apgyvendinimo paslaugų teikėjo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis bus apgyvendintas, ir kt.);
     
  • įgaliotas atstovas – ir dokumentus, patvirtinančius atstovavimą bei darbo santykius su šiuo juridiniu asmeniu arba kad jis yra šio juridinio asmens dalyvis.

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių juridinio asmens prašyme patvirtinti kvietimą nurodytus duomenis (pvz., užsieniečio atvykimo tikslą arba kviečiančio juridinio asmens bei kviečiamo atvykti užsieniečio ryšį).

Pageidautina pateikti ir užsieniečio kelionės dokumento lapo, kuriame įrašyti asmens duomenys, kopiją. Šiuo metu kvietimas patvirtinamas elektroniniu būdu, todėl kvietime užsieniečio duomenys turi būti įrašomi tikslūs, kad būtų išvengta nesklandumų ambasadose ar konsulinėse įstaigose užsieniečiui išduodant Šengeno vizą.

Kvietimas patvirtinamas per 3 darbo dienas nuo juridinio asmens prašymo patvirtinti kvietimą ir visų kitų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo datos. Tam tikrais atvejais, kai kyla abejonių, ar juridinio asmens prašyme patvirtinti kvietimą pateikti duomenys atitinka tikrovę, ir reikalingas papildomas patikrinimas, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas sprendimo dėl kvietimo patvirtinimo priėmimo laikotarpį gali pratęsti iki 7 darbo dienų ir apie tai žodžiu turi informuoti juridinį asmenį. Jeigu prašymas patvirtinti kvietimą pateiktas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, tai apie tai informuojama šios sistemos priemonėmis.

Juridiniam asmeniui žodžiu pranešamas patvirtinto elektroninio kvietimo numeris. Jeigu prašymas patvirtinti kvietimą pateiktas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, tai patvirtinto elektroninio kvietimo numeris pateikiamas šios sistemos priemonėmis.Šį numerį užsienietis nurodo Lietuvos vizų tarnybai užsienyje. Jeigu užsienietis dėl Šengeno vizos išdavimo kreipsis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, tai kvietimas įforminamas užpildant nustatytos formos kvietimą, šis kvietimas atiduodamas kviečiančiam juridiniam asmeniui. Šengeno vizos prašytojas patvirtintą kvietimą pateikia Lietuvos Respublikai atstovaujančiai kitos Šengeno valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje.

PASTABOS:
 
1) juridinis asmuo turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre;
2) juridinio asmens prašymą patvirtinti kvietimą pasirašo ir migracijos tarnybai pateikia juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas atstovas;
3) prašyme nurodytas užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje dienų skaičius negali būti ilgesnis nei 90 dienų ir turi atitikti nurodomą pagrįstą apsilankymo tikslą;
4) kvietėjo, turinčio galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikiamame juridinio asmens prašyme patvirtinti kvietimą nurodoma kviečiamo užsieniečio išvykimo data negali būti vėlesnė nei kvietėjo turimo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo data.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-16 08:09:00