Skaičiuojama nuo: 2007-06-01
Iš viso apsilankė: 11742388
Šiandien apsilankė: 5969
Dabar naršo: 35
Spausdinti

2014-10-31  Nuo lapkričio 1 dienos – nauji reikalavimai dėl apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje

   Lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatų, reglamentuojančių leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pagrindus, pakeitimai. Su aktualia įstatymo redakcija galite susipažinti čia.

   Pranešame, kad iki įsigalios naujos redakcijos įstatymo nuostatas įgyvendinantys teisės aktai, bus taikoma šiuo metu galiojanti prašymų išduoti leidimus gyventi pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, jeigu ji neprieštaraus naujos redakcijos įstatymui (plačiau apie galiojančią tvarką skaitykite čia). Migracijos departamentas, siekdamas, kad būtų tinkamai įgyvendinamos naujos redakcijos įstatymo nuostatos iki kol įsigalios įstatymą įgyvendinantieji teisės aktai, parengė Lietuvos Respublikos migracijos tarnyboms ir konsulinėms įstaigoms užsienyje metodines rekomendacijas, kuriose pateikė išaiškinimus dėl naujų įstatymo nuostatų taikymo.

   Informuojame apie aktualiausias naujoves.

   Reikalavimai gyvenamajai patalpai

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo lapkričio 1 d., priimant prašymus išduoti ar pakeisti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bus reikalaujama, kad gyvenamoji patalpa, kurioje užsienietis ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, būtų tinkama (t. y. atitiktų statybos, higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus) ir atitiktų vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą.

   Pagal įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 31 bei 32 dalis, kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tuo pačiu adresu, tenkantis gyvenamasis plotas turi būti ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai. Jeigu užsienietis kreipiasi dėl leidimo gyventi išdavimo ar keitimo, ketindamas Lietuvoje mokytis ar studijuoti, ploto reikalavimas sumažinamas iki 4 kvadratinių metrų. Gyvenamosios patalpos ploto reikalavimas netaikomas užsieniečiui, kuris įdarbinamas pagal darbo sutartį dirbti darbo, susijusio su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais, arba kuris yra išsiunčiamas dirbti į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo toje valstybėje narėje, darbo toje valstybėje laikotarpiu.

   Gyvenamojo ploto turėjimą gali patvirtinti:

   – dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise ar naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra nustatyta tvarka įregistruota; arba

   – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą ir kuri atitiks vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą, leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.

   Reikalavimas būti atsiskaičius su valstybės ir savivaldybių biudžetais

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo lapkričio 1 d. bus atsisakoma išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, jeigu bus nustatyta, kad užsienietis turi didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio (t. y. daugiau negu 130 Lt, o nuo 2015-01-01 – daugiau negu 38 Eur) mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai užsieniečiui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nevykdo įsipareigojimų muitinei arba yra nesumokėjęs Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos baudos (baudų), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu vienas bazinės socialinės išmokos dydis (t. y. daugiau negu 130 Lt, o nuo 2015-01-01 – daugiau negu 38 Eur).

   Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų prašymų pateikimas

   Užsieniečiai, pateikiantys prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi pagal įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą ir 441 straipsnį, be kitų dokumentų, turi pateikti prašomo leidimo gyventi išdavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus:

   – kai užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, nurodytą darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo  sutartį arba darbo sutartyje, – darbdavio tarpininkavimo raštą ir įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį arba ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui sudarytą darbo sutartį, kuriame (-ioje) numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, ir dokumentą, patvirtinantį, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, nurodytą darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje;

   – kai užsieniečio profesinė veikla, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje nereglamentuojama – darbdavio tarpininkavimo raštą ir įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui arba ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui sudarytą darbo sutartį, kuriame (-ioje) leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai ir Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo;

   – kai užsieniečio leidimas laikinai gyventi, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau praėję dveji šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai – darbdavio tarpininkavimo raštą ir įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui arba ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui sudarytą darbo sutartį, kuriame (-ioje) numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai.

   Jeigu aukštos kvalifikacijos darbuotojas užsienietis per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvoje metus pageidauja pakeisti darbdavį, pagal įstatymo 441 straipsnio 5 dalies nuostatas jis privalo Migracijos departamentui per migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pateikti šiuos dokumentus:

   – laisvos formos prašymą leisti pakeisti darbdavį;

   – galiojantį kelionės dokumentą;

   – leidimą laikinai gyventi;

   – dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka Įstatymo 441straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.

   Užsieniečių, kuriems nereikia leidimo dirbti, prašymų pateikimas

   Užsieniečiai, pateikiantys prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi pagal įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 45 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, turi pateikti šiuos dokumentus:

   – kai užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką ne ilgiau kaip 3 metams dirbti užsienio valstybės atstovybėje, filiale ar įmonėje, kuri priklauso tai pačiai įmonių grupei, įsteigtoje (įsteigtame) Lietuvos Respublikoje, kaip vadovas arba kaip specialistas, kuris iki atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos ne mažiau kaip pastaruosius vienus metus dirbo toje užsienio valstybės įmonėje bei kurio dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos būtinai reikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo veiklai, – Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo tarpininkavimo raštą ir  siunčiančios užsienietį užsienio valstybės įmonės raštą, patvirtinantį, kad iki atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos ne mažiau kaip pastaruosius vienus metus dirbo toje užsienio valstybės įmonėje ir jo dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos būtinai reikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo veiklai;

   – kai užsienietis yra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ir turi Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu, – priimančio (kviečiančio) Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė) tarpininkavimo raštą, Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu, ir siunčiančios užsienietį Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės įmonės raštą, patvirtinantį jo teisėtą darbą Lietuvos Respublikoje;

   – kai užsienietis atvyksta vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų –priimančios (kviečiančios) įmonės ar Juridinių asmenų registre įregistruoto viešojo juridinio asmens (toliau – įstaiga) tarpininkavimo raštą ir dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis vykdo šias programas;

   – kai užsienietis yra sportininkas profesionalas ar treneris, sudaręs sportinės veiklos sutartį, –priimančios (kviečiančios) įstaigos tarpininkavimo raštą ir sportinės veiklos sutartį;

   – kai užsienietis yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys, turintis atitinkamos religinės bendrijos (bendruomenės) vadovybės išduotą tarpininkavimo dokumentą, Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas, turintis atitinkamos religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės išduotą tarpininkavimo dokumentą, buvimo ir religinės veiklos Lietuvos Respublikoje laikotarpiu išlaikomas iš religinės bendruomenės lėšų, – tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos tarpininkavimo raštą arba Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos tarpininkavimo raštą ir dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra šios religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas ir kad minėtu laikotarpiu bus išlaikomas iš religinės bendruomenės lėšų;

   – kai užsienietis yra kitos valstybės labdaros organizacijos atstovas, atvykstantis teikti labdaros Lietuvos Respublikoje, – tai patvirtinančius dokumentus (pvz., priimančio (kviečiančio) labdaros ir paramos fondo tarpininkavimo raštą ir siunčiančios užsienietį užsienio valstybės labdaros organizacijos raštą, patvirtinantį, kad jų atstovas atvyksta teikti labdaros Lietuvos Respublikoje);

   – kai užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių remiamų savanorių programų dalyvis – priimančios (kviečiančios) įmonės ar įstaigos tarpininkavimo raštą ir dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis yra minėtų savanorių programų dalyvis.

   Leidimų  laikinai gyventi išdavimas užsieniečiams, kurie užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla

   Nuo lapkričio 1 d. leidimai laikinai gyventi galės būti išduodami užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, kai jis:

   – yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų, iš kurių ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo (įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktas); arba

   – yra aukščiau nurodytus reikalavimus atitinkančios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje (įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

   Minėtus pagrindus gali patvirtinti tokie dokumentai:

   – kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu – įmonės įsteigimo ar įsigijimo dokumentai bei įstatai (nuostatai), dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (veiklos planas, ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, šios įmonės banko sąskaitos išrašas, metinė pelno mokesčio deklaracija, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos (arba ne mažiau kaip penkios darbo vietos, kai užsienietis atitinka įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus) ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 28 tūkstančius eurų) (pvz., įmonės tarpinė finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita), patvirtinanti, kad šiuo metu įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 28 tūkstančius eurų)), iš kurių ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 14 tūkstančių eurų) arba ne mažiau kaip 900 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 260 tūkstančių eurų), kai užsienietis atitinka įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, (pvz., akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas ar sutartis, šios bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo ar pasirašymo sutartis, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, kuriuose nurodyta, kad užsieniečio turimų akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų vertė, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario arba mažosios bendrijos nario įnašų dydis sudaro ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 14 tūkstančių eurų)), ir dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, arba yra įmonės dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – dalyvis), turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius (individualios įmonės savininkas ar mažosios bendrijos narys, jeigu jis nėra šios įmonės ar bendrijos vadovas, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys), arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;

   – kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu – įmonės įstatai (nuostatai), dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (veiklos planas, ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, šios įmonės banko sąskaitos išrašas, metinė pelno mokesčio deklaracija, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 28 tūkstančius eurų) (pvz., įmonės tarpinė finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita), patvirtinanti, kad šiuo metu įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 28 tūkstančius eurų)), dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ar priežiūros organo narys ir dokumentas, patvirtinantis, kad jo atvykimo tikslas yra darbas įmonėje.

   Leidimų  laikinai gyventi išdavimas užsieniečiams, kurie ketina mokytis

   Pagal įstatymo 46 straipsnį, mokytis, studijuoti Lietuvoje ketinantys užsieniečiai leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą gali pagrįsti tokiais dokumentais:

   – kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu – dokumentu, patvirtinančiu, kad užsienietis priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, šios institucijos tarpininkavimo raštu ir tėvų arba vieno iš jų sutikimu dėl numatomo gyvenimo (studijų) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

   – kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu – dokumentu, patvirtinančiu, kad užsienietis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas), šios įstaigos tarpininkavimo raštu ir tėvų arba vieno iš jų sutikimu dėl numatomo gyvenimo (mokymosi) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

   – kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu – priimančios (kviečiančios) švietimo įstaigos arba mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštu ir dokumentu, patvirtinančiu, kad užsienietis pakviestas stažuoti;

   – kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu – priimančios (kviečiančios) mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštu ir dokumentu, patvirtinančiu, kad užsienietis pakviestas tobulinti kvalifikacijos.

   Leidimų  laikinai gyventi išdavimas užsieniečiams, kurie negali išvykti dėl sunkios sveikatos būklės

   Pagal įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punktą, užsienietis, negalintis išvykti iš Lietuvos dėl sunkios sveikatos būklės, kartu su prašymu ir kitais reikalingais dokumentais turi pateikti medicininės įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba dėl ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos, nurodytos Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje.

   Leidimų laikinai gyventi išdavimas dėstytojams ir tyrėjams

   Pagal įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkto nuostatas, užsienietis, ketinantis pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas, kartu su prašymu ir kitais reikalingais dokumentais turi pateikti darbo sutartį, Lietuvos Respublikoje įregistruotos mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštą bei dar 6 mėnesius nuo darbo sutarties termino pabaigos galiojantį rašytinį jos įsipareigojimą, kad tuo atveju, jei užsienietis neteisėtai pasiliktų Lietuvos Respublikoje, mokslo ir studijų institucija kompensuos išlaidas, susijusias su užsieniečio buvimu ir grįžimu, kai tos išlaidos dengiamos valstybės lėšomis.

   Leidimų laikinai gyventi išdavimas šeimos nariams, atvykstantiems kartu su užsieniečiu arba pas jį

   Įstatymo 43 straipsnio 6 dalyje nustatyti atvejai, kai užsienietis gali iškart pasikviesti kartu atvykti savo šeimos narius, nes jam netaikomas 2 metų laukimo laikotarpis. Tokiu atveju šeimos narys, kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, be prašymo ir kitų dokumentų, turi pateikti:

   – dokumentus, patvirtinančius, kad šeimos narys atvyksta kartu su užsieniečiu, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu (aukštos kvalifikacijos darbuotoju arba dėstytoju, tyrėju), ar užsieniečio, pas kurį atvykstama, leidimą laikinai gyventi, išduotą įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu šeimos nariu patvirtinančius dokumentus, santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį ar dokumentus, patvirtinančius, kad atvykstantis šeimos narys yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip 1 metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

    – dokumentus, patvirtinančius, kad šeimos narys atvyksta kartu su užsieniečiu, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu (ilgalaikiu gyventoju kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje) ir atitinkančiu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodytą sąlygą (šeima jau buvo sukurta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje), ar užsieniečio, pas kurį atvykstama, leidimą laikinai gyventi, išduotą įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu šeimos nariu patvirtinančius dokumentus, santuoką, kuri buvo sudaryta toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje sutuoktinis įgijo ilgalaikio gyventojo statusą, patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį, kuri buvo sudaryta toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje asmuo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, įgijo ilgalaikio gyventojo statusą, ar dokumentus, patvirtinančius, kad atvykstantis šeimos narys yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip 1 metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

   – dokumentus, patvirtinančius, kad šeimos narys atvyksta kartu su užsieniečiu, nurodytu įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte (stažuotoju), ar užsieniečio, nurodyto įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, leidimą laikinai gyventi, dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra atvykęs stažuoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu šeimos nariu patvirtinančius dokumentus, santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį ar dokumentus, patvirtinančius, kad atvykstantis šeimos narys yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip 1 metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

   – dokumentus, patvirtinančius, kad šeimos narys atvyksta kartu su užsieniečiu, nurodytu įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte (investuotoju), ar užsieniečio, nurodyto įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, leidimą laikinai gyventi, dokumentus, patvirtinančius, kad jis, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu šeimos nariu patvirtinančius dokumentus, santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį ar dokumentus, patvirtinančius, kad atvykstantis šeimos narys yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip 1 metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

   – dokumentus, patvirtinančius, kad šeimos narys atvyksta kartu su užsieniečiu, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu ir atitinkančiu įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus (stambios įmonės savininku ar bendrasavininkiu), ar užsieniečio, atitinkančio įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, leidimą laikinai gyventi, išduotą įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu šeimos nariu patvirtinančius dokumentus, santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį ar dokumentus, patvirtinančius, kad atvykstantis šeimos narys yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip 1 metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

   – dokumentus, patvirtinančius, kad šeimos narys atvyksta kartu su užsieniečiu, nurodytu įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte (komandiruotu darbuotoju), ar užsieniečio, nurodyto įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, leidimą laikinai gyventi, išduotą įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais pagrindais, dokumentą, patvirtinantį, kad jam darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu bus mokamas ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių darbo užmokestis, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu šeimos nariu patvirtinančius dokumentus, santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį ar dokumentus, patvirtinančius, kad atvykstantis šeimos narys yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip 1 metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

Jeigu kiltų neaiškumų dėl įstatymo nuostatų taikymo, siūlome konsultuotis su Migracijos departamento (tel. (8 5)  271 7112) arba migracijos tarnybų darbuotojais.

Atgal