Spausdinti

2014-07-11  Priimti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 4, 19, 21, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 441, 45, 46, 492, 50, 51, 57, 58, 62, 64, 71, 94, 101, 104, 128, 141 1411 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (toliau – pakeitimo įstatymas) – tokia įsigaliojimo data numatyta š. m. birželio 26 d. priimtame pakeitimo įstatyme  (TAR numeris 2014-09973).

Pakeitimo įstatyme buvo įtvirtintos fiktyvios įmonės ir tinkamos gyvenamosios patalpos sąvokos. Įsigaliojus naujiems pakeitimams, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) galės būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis:

1) yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų, iš kurių ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;

2) yra 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;

3) pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 58 straipsnio 2 dalį yra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

Užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, leidimas laikinai gyventi bus išduodamas vieniems metams, o keičiamas 2 metams. Užsieniečiui, kuris yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų, iš kurių ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo, kuris į įmonės nuosavą kapitalą (turtą) investavo ne mažiau kaip 900 tūkstančių litų, įmonėje įsteigtos ne mažiau kaip penkios darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas 3 metams.

Išduodant ar keičiant leidimą laikinai gyventi užsieniečiui Įstatymo 45 straipsnyje nustatytais pagrindais, vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka bus vertinama, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra šis užsienietis, yra fiktyvi.

Pakeitimo įstatymu taip pat nustatomi reikalavimai gyvenamosioms patalpoms, kurias privalo nurodyti užsieniečiai. Pagal naujai įsigaliosiančias nuostatas leidimas gyventi užsieniečiui galės būti išduodamas arba keičiamas, jeigu užsieniečio gyvenamoji patalpa Lietuvos Respublikoje, kurioje jis ketins deklaruoti savo gyvenamąją vietą, bus tinkama (atitiks higienos, statybos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus), o jos gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, bus ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai. Kai leidimas laikinai gyventi bus išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, kuris ketina mokytis ar studijuoti, tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam asmeniui, ketinančiam toje patalpoje deklaruoti savo gyvenamąją vietą (įskaitant asmenis, jau deklaravusius gyvenamąją vietą toje patalpoje), turės būti ne mažesnis kaip 4 kvadratiniai metrai. Tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimas nebus taikomas užsieniečiams, kuriuos darbdavys įdarbins pagal darbo sutartį dirbti darbo, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais, arba kuriuos darbdavys siųs dirbti į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo toje valstybėje narėje.

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Įstatyme bus įtvirtinti ir nauji atsisakymo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi pagrindai. Išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui bus atsisakoma, jeigu jis turės didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai užsieniečiui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nevykdo įsipareigojimų muitinei arba yra nesumokėjęs Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos baudos (baudų), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu vienas bazinės socialinės išmokos dydis. Išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi bus atsisakoma ir jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

Pakeitimo įstatymu bus nustatyta pareiga užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi, ne vėliau kaip per 7 dienas pranešti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, jeigu pasikeis Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi šiam užsieniečiui išduotas Įstatymo teisėtos veiklos pagrindu.

Su kitomis pakeitimo įstatymo nuostatomis galite susipažinti čia.

Atgal