Spausdinti

2014-07-07  Pakeistas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimo nuolat gyventi) išdavimo tvarkos aprašas

Pakeistas Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašas

2014-07-05 įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1V-459 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsakymas) (TAR numeris – 2014-09849).

Įsakymu, atsižvelgus į 2014 m. vasario 1 d. įsigaliojusias konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai), 2.8 ir 2.81 papunkčių nuostatas, nustatytas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) išdavimas, įforminimas ir keitimas skubos tvarka.

Leidimo nuolat gyventi išdavimas, įforminimas ar keitimas skubos tvarka – užsieniečio pageidavimu prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas ir sprendimo dėl jo priėmimas, leidimo nuolat gyventi įforminimas ar pakeitimas per terminą, perpus trumpesnį už Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) nustatytą terminą.

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius, o prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimo Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (kai prašymas pateikiamas tiesiogiai šiam departamentui) ar teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinyje dienos.

Leidimas nuolat gyventi bendra tvarka įforminamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o skubos tvarka – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi priėmimo teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinyje dienos.

Leidimas nuolat gyventi turi būti pakeistas ne vėliau kaip per 1 mėnesį, o skubos tvarka – ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmimo teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinyje dienos.

Užsienietis, prieš pateikdamas prašymą išduoti, įforminti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi, privalo sumokėti atitinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (toliau – valstybės rinkliava), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos, ir, jeigu pateikia prašymą išduoti, įforminti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi skubos tvarka, kartu su šiuo prašymu jis turi pateikti, be kita ko, sumokėtos atitinkamos valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą su banko žyma ar kvitą (toliau – kvitas), arba jeigu valstybės rinkliavą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma. (Jeigu pateikiamas prašymas išduoti, įforminti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi bendra tvarka, kvitą pateikti nėra privaloma, išskyrus atvejus, kai valstybės rinkliavą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – tokiu atveju būtina pateikti minėtą mokamojo pavedimo išplėstinę formą su banko žyma.)

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi skubos tvarka gali būti nagrinėjamas bendra tvarka ir sprendimas dėl jo priimamas bendra tvarka, jeigu:

1) nepakanka duomenų ir / ar dokumentų, patvirtinančių, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kad jis yra tokio asmens palikuonis, kai užsieniečiui, siekiančiam gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, nėra išduotas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas arba jeigu Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra priėmęs sprendimo dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo ar sprendimo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą;

2) negauti atsakymai į leidimo nuolat gyventi išdavimo tvarką reglamentuojančiame apraše nurodytus prašymus;

3) atliekamas patikrinimas, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi, arba apklausa, siekiant įvertinti, ar įvaikinimas nėra fiktyvus.

Jeigu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi skubos tvarka dėl minėtų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroniniu paštu (nuskaitytas) išsiunčiamas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas apie prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą bendra tvarka, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi nebuvo išnagrinėtas skubos tvarka, ir pažyma, kurioje nurodoma užsieniečio sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį gali būti grąžinta užsieniečiui, ir jos grąžinimo priežastis.

Atgal