5. Pateikiami dokumentai

Jeigu Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje

Užsienietis turi pateikti: 

 1. galiojantį kelionės dokumentą (pasą);
 2. dokumentą, suteikiantį teisę būti Lietuvos Respublikoje, kai prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi pateikia migracijos tarnybai ;ar Migracijos departamentui
 3. leidimą laikinai gyventi, kai jį keičia;
 4. vieną nuotrauką (40 x 60 mm), atitinkančią amžių;
 5. dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą:
   
  • sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje,  ir santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip 1 metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, dokumentus, patvirtinančius jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį; arba 
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41, 51 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41, 51 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ir santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartįarba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu ir atitinkančiu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodytą sąlygą, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu, ir santuoką, kuri buvo sudaryta toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje sutuoktinis įgijo ilgalaikio gyventojo statusą, patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį, kuri buvo sudaryta toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje asmuo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, įgijo ilgalaikio gyventojo statusą; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, leidimą laikinai gyventi, dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra atvykęs stažuoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas, ir santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartįarba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, leidimą laikinai gyventi, dokumentus, patvirtinančius, kad jis, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą,  ir santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartįarba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21, 22 punkte nustatytu pagrindu, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2, 21, 22  punkte nustatytu pagrindu, ir santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartįarba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, dokumentą, patvirtinantį, kad jam darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu bus mokamas ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių darbo užmokestis, ir santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį.
 6. dokumentą dėl gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje (šį dokumentą galima pateikti kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo);
 7. kai pateikiamas užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi (išskyrus atvejus, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje) – užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus (išskyrus atvejus, kai gyvenimas užsienio valstybėje truko trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) galiojančią (-ias) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), kad šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas, kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo dienos. Jeigu užsienietis, būdamas Lietuvos Respublikoje, leidimui laikinai gyventi išduoti pateikia galiojančią Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą, kurią turėdamas atvyko į Lietuvos Respubliką, ir ketina toliau likti Lietuvos Respublikoje, tai kartu su prašymu išduoti leidimą jis gali pateikti galiojančią (-ias) minėtą (-as) pažymą (-as), išduotą (-as) ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki Lietuvos Respublikos nacionalinės vizos gavimo dienos. Jei užsienietis buvo teistas, pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta. Kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduota (-os) pažyma (-os), patvirtinanti (-čios), ar šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas, turi būti pateikta (-os) kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuota (-os) arba patvirtinta (-os) pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille)
 8. sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą (šį dokumentą galima pateikti kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo). 
 9. kai pateikiamas užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi – užsienio valstybių, kuriose per pastaruosius 10 metų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno, sąrašą. Kai pateikiamas užsieniečio prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi ar prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, – užsienio valstybių, kuriose užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu, sąrašą. Užsieniečio išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąraše turi būti nurodomos ir lankymosi ir (ar) gyvenimo užsienio valstybėje datos (metų tikslumu). Tais atvejais, kai užsienietis negali nurodyti tikslių išvykų datų arba išvykos buvo daugkartinės, turi būti nurodomi apytiksliai išvykų laikotarpiai. Išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas turi būti pasirašytas užsieniečio ar asmens, pateikiančio prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi.

Privaloma sumokėti valstybės rinkliavą už prašymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimą bendra tvarka – 86 Eur arba skubos tvarka – 172 Eur.

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-10 12:51:58